Asfaltna baza Borovnik

V zadnjem času sem dobil več telefonskih vprašanj občanov o nameri AGM Nemec, da na območju Borovnika gradi asfaltno bazo. Na Facebook sem zasledil, »Obvestili so me oziroma vprašali, če bo res sredi ljubega Kisovca zrastel obrat za predelavo asfalta, baza torej, kje naj bi to krajani prebrali, kdo jih je obvestil? Svetovanje Mediacija plp je postavil vprašanje v skupini CI Kisovec – za urejeno, zdravo, dostojanstveno življenje«.

Da, tudi meni je znano, da namerava lastnik Kamnoloma Borovnik AGM Nemec d.o.o. na območju pridobivalnega prostora kamnoloma graditi asfaltno bazo.

V zvezi s tem sem posredno pridobil dokument, ki ga je za AGM Nemec pripravil GLSP Gorazd Lipnik s. p. iz Šempetra v Savinjski dolini. V njem je opredeljeno naslednje:
– ocena emisije razpršene snovi v zrak,
– strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje za segment hrup,
– strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg,
– zahtevek za pričetek predhodnega postopka.

Dokumentacija je bila priložena vlogi za začetek predhodnega postopka, ki jo je AGM Nemec poslal na Agencijo RS za okolje (ARSO). Gradivo sem v vednost prejel konec januarja 2021.

ARSO je v predhodnem postopku za nameravani poseg, tj. namestitev in delovanje tipske naprave za proizvodnjo asfalta tipa Kovinarska – Wibau  130/5-30/30 z nazivno zmogljivostjo 120 ton na uro, podjetju AGM Nemec d.o.o., Marno 44, 1431 Dol pri Hrastniku izdal sklep, v katerem mu nalaga izvedbo presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Ta sklep mi je pristojna občinska služba posredovala 3. februarja 2021. Občina Zagorje ob Savi je na omenjeni sklep vložila ugovor z zahtevo za pridobitev statusa stranske udeleženke v zadevi.
Vsekakor bi namestitev omenjene naprave za proizvodnjo asfalta pomenila dodatno obremenjevanje okolja, predvsem pa negativno vplivala na bivalne razmere krajanov in posredno na razvrednotenje njihovih nepremičnin.

Tega se morda zavedajo tudi v podjetju AGM Nemec, zato sva se 17. februarja 2021 z županom sestala z njegovo direktorico Majo Gerčer Špitalar. Na kratko je predstavila projekt ter poudarila, da se je pričel postopek ocene vplivov na okolje in možnosti gradnje baze na lokaciji
Borovnik v prihodnjih letih. Povedala je, da bo za krajane in člane sveta KS pripravila obsežnejše in podrobnejše informacije.

Župan je posebej poudaril, da je treba poslušati glas krajanov, dosledno spoštovati okoljske standarde in stremeti k okoljski politiki, ki bo vodila k neprestanemu izboljševanju varstva okolja in višjim bivalnim standardom. Dejal je, da se njegovo prepričanje in zavezanost zdravemu okolju navkljub kritikam in napadom nekaterih ni spremenila, saj ostaja enako dosleden in načelen, kot je dokazal v preteklosti v primeru Lafarge Cement. Menim, da je izjemno pomembno, da krajanke in krajani KS Kisovec – Loke že v tej fazi izrazijo svoja mnenja in stališča, bodisi kot posamezniki ali organizirani v civilni iniciativi. Civilno Iniciativo Kisovec – za urejeno, zdravo, dostojanstveno življenje ob tej priložnosti ponovno pozivamo, da si uredi pravni status. Svet KS Kisovec – Loke namerava tvorno sodelovati s CI Kisovec.

V zvezi z nameravano gradnjo asfaltne baze bo treba preveriti skladnost načrtovane dejavnosti z namembnostjo lokacije, opredeljeno v veljavnem Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN). Po zadnjih informacijah občinskega oddelka za okolje in prostor v trenutno veljavnem
OPPN-ju na lokaciji, kjer si AGM Nemec prizadeva postaviti asfaltno bazo, ni predvidena dejavnost proizvodnje asfalta. To pomeni, da bi bilo treba za spremembo namembnosti lokacije izvesti obvezni postopek za spremembo akta.

Spoštovani občani, upam, da sem se s svojim nekoliko daljšim odgovorom dovolj jasno odzval na vaše upravičene pomisleke in skrbi v zvezi z gradnjo Asfaltne baze Borovnik. Naš skupni interes je, da bi bila naša skupnost varnejša, lepša in prijaznejša za bivanje, zato se v svetu KS Kisovec – Loke trudimo vzpostavljati pogoje za bolj kakovostno življenje naših krajanov. Morda ste iz povedanega razbrali, da smo vendarle uspeli narediti prve korake v pravo smer. To je tudi skladno s prizadevanji župana, ki se je vedno zavzemal, da bi v zagorski občini živeli v človeka vrednem, zdravem in veselje vzbujajočem okolju. Zaradi takšnega pristopa se lahko zanesete, da krajanov KS Kisovec – Loke ne bomo pustili na cedilu.

Predsednik sveta KS Kisovec – Loke
Marjan Kovač