Gradnja kanalizacijskega sistema v Kisovcu in na Lokah

glava

Na zboru občanov v četrtek 19. junija smo podrobneje predstavili projekt gradnje centralne čistilne in kolektorskega sistema v Zagorju in Kisovcu. V začetku julija pričnemo z izgradnjo novega kanalizacijskega sistema na območju naselij Kisovec in Loke. Gradili bomo dva ločena kanala in sicer:

1. kanal za odvajanje odpadnih voda (fekalij) in

2. kanal za odvajanje padavinskih voda na območjih, kjer ni možen odvod meteorne vode direktno v jarek oziroma bližnji potok. V prilogah so ti kanali označeni MB; MB1; MB3; MB4;  MB5…

Za lažje premagovanje ovir in nevšečnosti v času gradnje, prilagamo terminski plan del po posameznih trasah.

palnM

 

Na priloženih, štirih,  geodetskih posnetkih je prikazan celoten sistem kanalizacijskega omrežja na območju Kisovca in Lok.  Kje in po katerih cestah in ulicah  bo tekla trasa kanalizacije?


centerM

 

 

 

 

 

Kanal A
Poteka od Ribnika po Cesti 15. aprila , Rudarski in Petelinkarjevi cesti do uvoza na OIC

Kanal A1
Od večstanovanjske hiše Naselje na Šahtu št. 15 po  Rudarski cesti do trgovine pri »ČUK2

34 Kanal A2                                                                                                                                                                                                                   
Od stavbe – Naselje na Šahtu št. 31 in dalje po pešpoti do Petelinkarjeve št. 4 ( Pekarna )

35 Kanal A3
Od pobočja pod stanovanjske hišo Naselje na Šahtu št. 9 do Petelinkarjeve št.  6 (Pušnik /Omahne)

36 Kanal B4
Od stanovanjske hiše Loke št.  61 ( Šramelj ) do stanovanjske hiše Loke št. 16 ( Žibert )

37 Kanal MB4 –  Meteorni kanal
Od stanovanjske hiše Loke št.  61 ( Šramel)  do mostu čez Medijo na Regionalni cesti ( Borovnik )

38 Kanal B2
Cesta Loke na območju stanovanjske hiše Loke št. 54 ( Lavrin )  do stanovanjsko obrtne cone pri hiši Zajec

39 Kanal B1
Od stanovanjske hiše Jevšnikova  ( Perkljič ) po Jevšnikovi cesti do stanovanjske hiše Jevšnikova  št.1 ( Vnuk )

40 Kanal MB1 – Meteorni kanal
Od stanovanjske hiše Jevšnikova št. 9 ( Zmrzlak ) do stanovanjske hiše Jevšnikova  št.1 ( Vnuk )

41 Kanal B
Od stanovanjske hiše Jevšnikova št. 1 po regionalni cesti do uvoza na Tonkovo cesto

42 Kanal MB – Meteorni kanal
Od stanovanjske hiše Jevšnikove 1 ( Vnuk ) do konca »Čebonovega travnika kjer se priključi na potok Medija

43 Kanal B3
Od stanovanjske hiše Cesta 15. Aprila št. 20 ( Knez ) po Cesti 15. aprila, mimo garaž, Doma kulture Kisovec, Pošte do stanovanjske hiše Trg pohorskega bataljona št.  3 ( Ržišnik )

44 Kanal MB3 – Meteorni kanal
Od bloka na Trgu pohorskega bataljona št. 9 do stanovanjske hiše Trg pohorskega bataljona št. 3 ( Ržišnik )

45 Kanal B5
Od Borovniškega naselja (MTO) mimo bloka Borovniško naselje čez regionalko do kanala B1pri stanovanjski hiši  Jevšnikova št. 9 ( Zmrzlak )

46 Kanal MB5 – Meteorni kanal
Od Borovniškega naselja (MTO) do kanal MB1 pri stanovanjski hiši Jevšnikova št. 9 ( Zmrzlak )

47 Kanal C
Povezovalni kanal Kisovec – Zagorje

Spoštovani krajani, na sedežu Krajevne skupnosti si že lahko ogledate načrt »Izgradnje kanalizacije in čistilne naprave«, dobite vse informacije o projektu, pa tudi odgovore na vaša vprašanja. V kolikor ne bomo uspeli ali znali zadovoljivo odgovoriti na vaša vprašanja, jih  bomo poiskali pri pristojnih službah občine Zagorje ali načrtovalcih. Svoja vprašanja nam lahko pošljete tudi na naš spletni naslov www.kskisovec-loke.si. O priključevanju  posameznih objektov na kolektorski sistem, bodo lastnike stanovanjskih in upravnike več stanovanjskih hiš, individualno seznanili predstavniki izvajalca ali predstavniki Komunalnega podjetja Zagorje.

Spoštovani občani, kot vidite je gradnja kanalizacije zelo zahtevna naloga, ki zaradi obsežnosti gradbenega projekta zahteva precejšne posege v infrastrukturo (ceste, poti), zato vas dragi občani, prosimo za vaše razumevanje in strpnost v času gradnje sistema.

 

Na dobro obiskanem Zboru občanov  je vodja občinskega Oddelka za gospodarske javne službe g Ivo Vrtačnik predstavil  gradnjo centralne čistilne in kanalizacijskega sistema v Zagorju in Kisovcu. Še posebej podrobno je predstavil gradnjo kanalizacijskih in meteornih kanalov  na območju naselja Kisovec in Loke. V razpravi so občani postavili vrsto konkretnih vprašanj, na primer:

Kdo bo plačal hišne priključke, kakšna bo sena individualnega priključka, ureditev prometa v času gradnje? Odgovore na ta vprašanja in vrsto drugih si lahko preberete v  priloženem zapisniku.

ZAPISNIK ZBORA OBČANOV

 

Krajevna skupnost Kisovec – Loke

Marjan