Igrišče Čebinov travnik

V preteklem letu se je o tej temi živahno razpravljalo v lokalnih medijih in na družabnem omrežju Facebook kot tudi v regionalnih tiskanih medijih. Župan je v svojem odzivu glede kisovškega otroškega igrišča povedal, da je bila pred več kot 10 leti na Čebinovem travniku načrtovana stanovanjska gradnja. Kmalu zatem je država razglasila to zemljišče za poplavno območje, kar pomeni, da gradnja ni mogoča. Dejal je, da je pristojnemu oddelku naložil, naj pristopi k idejnim zasnovam za športno-rekreativne površine na tem območju, pri čemer naj poleg strokovnega mnenja upošteva tudi ideje mladih, objavljene na spletnih omrežjih.

Po dolgih letih prizadevanj in pričakovanj bomo Kisovčani vendarle dočakali osrednje otroško igrišče. Občina Zagorje je, kot je obljubil župan, naročila idejno zasnovo za ureditev športnega igrišča na Čebinovem travniku v Kisovcu. Izdelal jo je projektant Aleš Goršek iz Kisovca, ki je v septembru 2016 zaprosil Direkcijo Republike Slovenije (DRS) za vode, ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor, za določitev projektnih pogojev za poseg v prostor na obravnavani lokaciji. DRS za vode je svoje projektne pogoje izdal oktobra 2016. V lanskem decembru je družba Ozzing d. o. o. iz Trbovelj za potrebe projektiranja izdelala tudi geološko-geotehnični elaborat. Na podlagi tega je januarja letos trboveljska družba Aka d. o. o. izdelala projekt za pridobitev vodnega soglasja, ki mu je junija sledila še idejna zasnova. Na tej podlagi je DRS za vode 15. junija 2017 izdal vodno soglasje.

V drugem predlogu proračuna zagorske občine za leto 2018 je za rekreacijske površine v Kisovcu namenjenih 35.000 €. Tako naj bi v prihodnjem letu oblikovali izvedbene projekte in izpeljali prvo fazo ureditve. Po idejni zasnovi je celotna izvedba vredna okoli 200.000 € (brez DDV-ja). V zvezi s tem je občinski oddelek za okolje in prostor izrazil željo, da KS poda svoje mnenje in ideje glede idejne zasnove ter poteka izgradnje. V ta namen bo svet KS Kisovec-Loke v začetku prihodnjega leta organiziral javno predstavitev projekta s strani projektanta, na kateri boste krajanke in krajani podrobneje seznanjeni s predvideno zasnovo projekta.

Za ilustracijo si poglejmo nekaj osnovnih podatkov. Predvidena je ureditev asfaltnih igrišč za nogomet in košarko, otroškega igrišča, fitnesa na prostem, tekaške in sprehajalne poti, zelenih površin in parkirišča. Rekreativne površine in objekti bodo torej namenjeni vsem generacijam krajanov. Omenjeni posegi se bodo izvajali na območju z nizko in srednjo poplavno ogroženostjo, kjer je gradnja igrišč dovoljena ob upoštevanju pogojev iz vodnega soglasja. Vsi posegi se bodo izvajali 5 metrov od zgornjega roba brežine vodotoka.

(S:\Andreja_teko350e\risbe\zun.ur\310ebinov travnik Kisove