Informacijska tabla v parku

Občani so se v petek spraševali, kaj se dogaja v parku, čemu je namenjena postavljena kovinska konstrukcija?

Direkcija RS za infrastrukturo je prejšnji teden objavila sklep o izboru izvajalca za rekonstrukcijo regionalne ceste R1–221/1218 skozi Kisovec, Izlake – Zagorje, ki je postal pravnomočen. Podpis pogodbe med izvajalcem del, podjetjem Strabag d. o. o., Občino Zagorje ob Savi in DRSI – Direkcijo RS za infrastrukturo bo v prvih dneh meseca novembra. Dela se bodo začela po podpisu pogodbe, zaključena pa morajo biti v enem letu od uvedbe v delo. Na informacijski tabli bo predstavljeno, kaj nam prinaša rekonstrukcija regionalne ceste:

 • tri krožišča, in sicer na uvozih v obrtno cono pri EVJ, na Rudarsko cesto in
  v Obrtno cono Borovnik
 • urejeni bodo dodatni hodniki za pešce,
 • pet prehodov za pešce čez regionalno cesto
 • štiri avtobusna postajališča.
 • obnovljena bo javna razsvetljava ter urejeno novo odvodnjavanje
  padavinske vode z voziščnih površin.
 • na celotnem odseku bo zamenjan nosilni tampon, za konec pa bodo na
  novo asfaltirane celotne asfaltne površine.
  Vrednost rekonstrukcije je ocenjena na 3.539.069,66 evrov z DDV. Občina
  projekt sofinancira v višini 15% vrednosti.