Kanalizacija-Svetovanje

Na zboru občanov, ki bil 19.6.2014 ob 19 uri v Domu kulture Kisovec smo predstavili projekt gradnje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema za naselje Kisovec in Loke. Nekateri lastniki stanovanjskih hiš so izrazili bojazen, da bodo imeli težave pri izvedbi hišnih priključkov, kdo jim bo svetoval? G Ivo Vrtačnik je takrat povedal, da se  bodo lahko lastniki stanovanjskih hiš o  izvedbi hišnega priključka posvetovali z izvajalcem gradbenih del in predstavnikom komunale na terenu, še posebej je poudaril, da bodo, zagotovili pomoč lastnikom stanovanjskih objektov, ki so predvideni za priključevanje na novo zgrajeno javno kanalizacijo.

Danes dopoldan smo prejeli  obvestilo s katerim nas obvešča:

»V ta namen smo angažirali g. Nika Rostohar-ja, inž. gradbeništva – NR-biro, gsm 041 64 38 61, da svetuje lastnikom individualnih stanovanjskih hiš v naselju Kisovec, pri izvedbi hišnih priključkov odpadnih in padavinskih voda od stanovanjskega objekta, do priključitve na priključni jašek, ki je predmet javne kanalizacije in je v pristojnosti izvajalca del (Godina s.p.) in naročnika (občine Zagorje ob Savi).

Rešitve morajo biti skladne z veljavnim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi (U.L. RS št. 111/2013) in Tehničnim pravilnikom o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (U.L. RS št. 3/2014) in medsebojno usklajene med izvajalcem, naročnikom in uporabnikom, po pravilih stroke!

 

Ivo VRTAČNIK, vodja GJS