Kumplast

Občina Zagorje ob Savi je 29.3.2017 v vednost prejela okoljevarstveno dovoljenje za predelavo – recikliranje odpadkov v proizvodnji izdelkov iz plastičnih mas izdano upravljavcu KUM-PLAST d.o.o. Zagorje ob Savi, PE Kisovec  na naslovu Loke 11a, 1241 Kisovec in nato 11.4.2017 še okoljevarstveno dovoljenje za predelavo – recikliranje odpadkov v proizvodnji izdelkov iz plastičnih mas izdano upravljavcu KUM-PLAST d.o.o. Zagorje ob Savi, lokacija Selo pri Zagorju 48, 1410 Zagorje ob Savi.

Občani in Občina z oddajo obeh vlog in začetkom upravnih postopkov nismo bili seznanjeni, zato posledično nismo imeli možnosti podajati svojih mnenj in pripomb. Neobveščenost javnosti o podanih vlogah je onemogočila najbližjim sosedom in Občini podajo zahtevkov za status stranskih udeležencev v postopkih in s tem učinkovito zagovarjanje pravice do zdravega življenjskega okolja.

Od samega začetka obratovanja KUM-PLASTOVE proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas v Kisovcu namreč krajani opozarjajo na smrad, ki se širi v okolici proizvodnih prostorov. Občina Zagorje ob Savi je v letu 2015 od Inšpektorata za okolje in prostor prejela pojasnilo, da KUM-PLAST ne potrebuje okoljevarstvenega dovoljenja za emisije snovi v zrak, vode in tudi ne okoljevarstvenega dovoljenja za hrup. S strani Občine naročene meritve neprijetnih vonjav in analiza vzorcev onesnaženega zraka v Kisovcu (Studio okolje, 22.6.2016) so pokazale intenziven smrad ter povišane vrednosti benzena, toluena, etilbenzena in ksilenov.

Občina Zagorje ob Savi se je na obe okoljevarstveni dovoljenji izdani upravljavcu KUM-PLAST d.o.o. pritožila in zahtevala razveljavitev obeh dovoljenj.  ARSO je obe pritožbi Občine s sklepoma zavrgel.  30.maja 2017  je Občina Zagorje ob Savi zoper oba sklepa oddala pritožbi (v prilogi), v katerih so tudi natančneje razloženi naši argumenti.

Pritožba OVD Kisovec

Pritožba OVD Selo