LOKALNE VOLITVE 2022


Lokale volitve bodo izvedene v nedeljo 20. novembra 2022.
Število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote določa »Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi«.
Za KS Kisovec-Loke je z odlokom določenih 5 volilnih enot, v katerih se skupno voli 9 članov sveta krajevne skupnosti.

VOLILNA ENOTA ŠT. 1 (volita se dva – 2 člana), za območje:
Cesta 15. aprila – del, hišne št. od 2 do 42, Cesta na Zlato polje – del, hišne št. 16, 17, 18, 19; Borovniško naselje v celoti, Jevšnikova ulica v celoti, Ribnik v celoti
Volišče 012: Dom Kulture Kisovec I., Trg Pohorskega bataljona 24, Kisovec

VOLILNA ENOTA ŠT. 2 (volita se dva – 2 člana), za območje:
Trg pohorskega bataljona v celoti, Rudarska cesta – del, hišne št. 1, 2, 2 a, 4, 6, 8, 12, Petelinkarjeva cesta v celoti, Tonkova cesta v celoti
Volišče 037: Dom Kulture Kisovec II., Trg Pohorskega bataljona 24, Kisovec (NOVO volišče po sklepu Občinske volilne komisije)

VOLILNA ENOTA ŠT. 3 (volita se dva – 2 člana), za območje:
Cesta 15. aprila – del, hišna št. 1, 1 a, Rudarska cesta – del, hišne št. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 a, od 13 dalje, Cesta na Zlato polje – del, hišne št. od 1 do 15, Naselje na šahtu v celoti.
Volišče 013: NK Svoboda Kisovec, Naselje na Šahtu 37, Kisovec

VOLILNA ENOTA ŠT. 4 (volita se dva – 2 člana), za območje:
Loke pri Zagorju – del, hišne št. 8 dalje, Zavine – del, hišne št. od 1 do 13,
Spodnji Šemnik v celoti, Strahovlje v celoti
Volišče 011: PGD Loke, Loke pri Zagorju 37, Kisovec

VOLILNA ENOTA ŠT. 5 (voli se en – 1 član), za območje:
Čolnišče v celoti, Vrh v celoti
Volišče 014: PGD Čolnišče, Čolnišče 12, Zagorje ob Savi


Način kandidiranja:
Preko političnih strank
Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne skupnosti po postopku, določenem v 51. členu Zakona o lokalnih volitvah. Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini Zagorje ob Savi. Volilno pravico imajo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. V posamezni volilni enoti lahko politična stranka predlaga največ toliko kandidatov, kolikor članov sveta krajevne skupnosti se voli v volilni enoti.
S podpisi volivcev
Ne glede na 54. člen (določa 30 podpisov) Zakona o lokalnih volitvah se kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Kandidat za člana sveta krajevne skupnosti lahko kandidira le v volilni enoti v kateri ima stalno prebivališče. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča. Podatke v seznamu podpisnikov overi organ, ki vodi evidenco volilne pravice.
Vložitev kandidatur
Rok, za vložitev kandidatur na Občinsko volilno komisijo – najkasneje do 20.oktobra 2022 do 19.00 ure. Občinska volilna komisija mora do tega roka dejansko prejeti kandidature, glede na to ne pride v poštev pošiljanje po pošti, kar se bo upoštevalo, da ni bila prejeta v roku.
Volilna kampanja
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja (glasovanje 20.11.), torej 20.10.2022, končati pa se mora najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. Sledi volilni molk, ki traja do zaprtja volišč.
Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.