PISMO Civilne Iniciative

CI: Spoštovani,

 

Člani CI Kisovec odgovarjamo sledeče na vaš dopis :

 

Kot prvo so naše predstavnice jasno povedale, da nimata pooblastila, da zastopata vse člane CI Kisovec ampak, da sta prišli na sestanek kot »opazovalki« in, da bosta o debati in sklepih obvestile ostale člane CI Kisovec, kar so tudi storile in posledica tega je bil naš prvi mail.

Kar se tiče 1 letnega roka, na sami seji ni bilo nobene debate o tem, če je rok primeren ali ne … G. Ule ga je podal kot dejstvo in omenil, da se ne more vezati na krajši rok.

Replika CI Kisovec je : Filtri in čistilne naprave bi morali biti nameščeni ŽE ob pričetku obratovanja Kum-Plasta, kar pomeni, da je z 1 letnim rokom za namestitev filtrov Kum-Plast že 4 leta v zamudi !

CI Kisovec meni, da je skrajen rok za namestitev filtrov mesec april 2018.. takrat se prične pomlad in aktivnosti na prostem in smrad postane še bolj moteč!                                                                                                                                                       V 9. točki Okoljevarstvenega dovoljenja jasno piše: » obremenjevati s hrupom in neprijetnimi vonjavami «, kar pomeni, da podjetje Kum-Plast KRŠI določila dovoljenja in je ta kršitev temelj za pritožbo na Ministrstvo za okolje in prostor.

  1. » Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter, da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali, in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami in ne povzroča škodljivih vplivov, zlasti da se pri predelavi odpadki raztovarjajo, nakladajo, skladiščijo in predelujejo samo v pokritem in zaprtem objektu«.

                                                                                                                                                Skrajni rok, da podjetje Kum-Plast namestiti filtre in odpravi smrad je mesec april 2018 in o tem obvesti KS in CI Kisovec. V primeru, da se podjetje Kum-Plast ne bo držal določenega roka bomo v CI Kisovec primorani ukrepati in uporabiti vsa pravna sredstva, ki so nam na voljo.

 

S spoštovanjem,  CI Kisovec

Neda Starman

Miha Kovačič

Nataša Mahne

Petra Lešnik Pikl

Anita Badžukov

Angela Leskovšek

 

ODGOVOR KS!

Spoštovani,

na Krajevno skupnost Kisovec-Loke smo dne 6. 9. 2017 prejeli e-sporočilo CI Kisovec (poslano z e-naslova Neda.Starman-rzisnik@telekom.si), na katerega podajamo naslednji odgovor.

Iz vašega e-sporočila z dne 6. 9. 2017 je razvidno, da predstavnici CI Kisovec na seji sveta KS Kisovec-Loke dne 31. 8. 2017 nista imeli pooblastil za zastopanje vseh članov CI Kisovec. Zaradi nadaljnjega sodelovanja vas ponovno pozivamo, da nam v čim krajšem času konkretno dostavite imena in priimke oseb, ki so pristojne za zastopanje in predstavljanje civilne iniciative, oz. ustanovitveni akt o ustanovitvi CI Kisovec ter ustrezne in podpisane sklepe članov CI Kisovec o osebah, ki so pooblaščene za zastopanje in predstavljanje CI Kisovec. Svet KS Kisovec-Loke namerava tvorno sodelovati s CI Kisovec, zato vas ponovno pozivamo, da nam dostavite ustrezne podpisane sklepe o pravih in zakonitih zastopnikih ter predstavnikih civilne iniciative Kisovec. Dokler KS Kisovec-Loke omenjenih verodostojnih listin ne bo prejela, niti ne ve, s kom naj se uradno dogovarja. Če vaših ustreznih listin ne bomo  prejeli, ne bomo več odgovarjali na dopise oz. e-sporočila, ki jih prejemamo od osebe, za katero KS Kisovec-Loke ne ve, ali je dejansko uradna in zakonita zastopnica oz. predstavnica CI Kisovec. Izključno zaradi nadaljnjega pravilnega formalnopravnega ravnanja in nastopanja v razmerju do družbe KUM-PLAST, d. o. o. vas ponovno prosimo, da nam v čim krajšem času dostavite ustanovitveni akt oz. podpisani zapisnik o ustanovitvi civilne iniciative, iz katerega bo razvidno, kdaj je bila civilna iniciativa ustanovljena, za kateri namen, kako nastopa v pravnem prometu in katere osebe jo zakonito predstavljajo in zastopajo.

V zvezi z vašo zahtevo, da mora družba KUM-PLAST, d. o. o. filtre oz. čistilne naprave namestiti najkasneje do aprila 2018, ponovno poudarjamo, da sta predstavnika družbe KUM-PLAST, d. o. o. na seji sveta KS dne 31. 8. 2017 predstavila program aktivnosti za namestitev čistilnih naprav ter konkretno navedla, da so bile pred sejo sveta KS že opravljene določene meritve. Na podlagi teh meritev in strokovnih mnenj institucij, ki so te meritve opravile, sta zagotovila, da je stanje mogoče ustrezno sanirati v roku enega leta. Člani sveta KS so se z navedeno obrazložitvijo seznanili in jo brez nasprotovanja navzočih predstavnic civilne iniciative tudi sprejeli. V primeru, da civilna iniciativa razpolaga z ustrezno strokovno podlago, ki zagotavlja, da je saniranje obstoječega stanje izvedljivo do aprila 2018, vas ponovno pozivamo, da omenjeno strokovno podlago v čim krajšem času posredujete KS Kisovec-Loke, ki bo na njeni osnovi opravila ponovni razgovor s predstavniki družbe KUM-PLAST, d. o. o. V nasprotnem primeru vas seznanjamo, da KS Kisovec-Loke ni strokovna institucija, ki bi bila usposobljena in pristojna za oceno časa izvedbe sanacije obstoječega stanja, zato se lahko v zvezi s tem sklicuje le na podatke, pridobljene od strokovnih institucij/tretjih oseb. Glede na to, da se v vaših dopisih sklicujete na strokovno mnenje, si svet KS Kisovec-Loke resnično želi pridobiti omenjeno strokovno mnenje, saj bi se na njegovi podlagi lahko uspešno vključila v nadaljnje dogovarjanje s predstavniki podjetja KUM-PLAST, d. o. o. glede roka odprave obstoječega stanja.

 

Vaše sklicevanje na 9. točko okoljevarstvenega dovoljenja z dne 28. 3. 2017 pravno ni utemeljeno, saj navedeno okoljevarstveno dovoljenje ni pravnomočno in izvršljivo. Zoper okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je dne 28. 3. 2017 izdal ARSO, je Občina Zagorje ob Savi vložila ustrezna pravna sredstva, zato še ni stopilo v veljavo. Zaradi tega je sklicevanje na posamezno točko dovoljenja, ki še ni pravnomočno, izvršljivo in veljavno, pravno povsem zmotno in neutemeljeno.

 

KS Kisovec-Loke tudi poudarja, da je v 9. točki okoljevarstvenega dovoljenja z dne 28. 3. 2017 določeno, da mora upravljavec izvajati predelavo odpadkov tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali, ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami in ne povzroča škodljivih vplivov. V zvezi s tem vas KS Kisovec-Loke prosi, da ji posredujete tudi kakršna koli dokazila o tem, da pri opravljanju svoje dejavnosti družba KUM-PLAST, d. o. o. presega dovoljene meje obremenjevanja s hrupom, neprijetnimi vonjavami in povzročanjem škodljivih vplivov. Brez teh dokazil je vsakršno nadaljnje zaostrovanje odnosov z družbo KUM-PLAST, d. o. o. povsem neproduktivno in ne vodi do sporazumne rešitve obstoječega stanja.

 

Vaš odgovor in zahtevane listine pričakujemo v roku 8 dni.

 

Kisovec, 13.09.2017

 

Marjan Kovač

Predsednik sveta KS Kisovec – Loke