Pojasnila v zvezi s položnicami za komunalne storitve v Občini Zagorje ob Savi

V javnosti se v zadnjih dneh pojavljajo različne razlage višine položnic za komunalne storitve v občini Zagorje ob Savi. Ko občani in občanke primerjate zneske na položnicah, je treba za pravo sliko primerjati položnico za januar 2016 s tisto za november 2015, saj so bile decembrske položnice nižje od novembrskih zaradi poračuna na postavki 13 – zbiranje biorazgradljivih odpadkov. Na spremembo cen na položnicah za januar 2016 je bistveno vplival začetek obratovanja centralne čistilne naprave, pri čemer sta podražitvi omrežnine za kanalizacijo in čistilno napravo fiksni, tako da se je omrežnina za kanalizacijo podražila za 3,94 EUR, za čistilno napravo pa za 4,44 EUR. Podražili sta se tudi storitvi »čiščenje komunalne odpadne vode« in »odvajanje komunalne odpadne vode«, vendar je znesek teh postavk na položnici odvisen od števila oseb v gospodinjstvu in od porabe vode, zato je nemogoče primerjati višino položnic posameznih uporabnikov, saj so spremembe cen od primera do primera drugačne. Znesek na položnicah za januar 2016 je v nekaterih primerih res lahko tudi za več kot 100% višji kot na položnicah november 2015, vendar po večini v primerih za gospodinjstva z eno osebo in majhno porabo vode, ki so prejemala relativno majhne zneske za plačilo, pri podražitvi omrežnine za kanalizacijo in čistilno napravo pa gre za fiksna zneska, ki občutno vplivata na višino takšne položnice.

V precej primerih je na višino položnice za januar 2016 vplival tudi poračun porabe vode za leto 2015. Komunala odčitava števce za vodo dvakrat na leto in zaračunava vodarino po predvideni porabi, dvakrat na leto pa opravi poračun. Za del uporabnikov je bil ta poračun izveden na položnicah za januar 2016, kar je pomenilo višji znesek na postavki »vodarina«, posledično pa je to vplivalo tudi na višino postavk »čiščenje komunalne odpadne vode« in »odvajanje komunalne odpadne vode«. V teh primerih lahko uporabniki pri položnici za februar 2016 pričakujejo ustrezno nižje zneske na teh postavkah, za koliko, je odvisno od porabe vode v posameznem gospodinjstvu. Zaradi prehoda na enotno obračunavanje storitve omrežnine za vodarino za večstanovanjske objekte (vsi uporabniki pri večstanovanjskih objektih imajo od 01.01.2016 obračunano omrežnino za vodomer DN≤20 in nič več glede na dimenzijo glavnega vodomera), je prišlo do spremembe cene tudi pri tovrstnih uporabnikih, pri nekaterih gre za povišanje, pri nekaterih za znižanje storitve omrežnina- vodarina.

V izogib nejasnostim pri spremembah cen komunalnih storitev je Javno podjetje Komunala Zagorje na sedežu podjetja odprlo celodnevno informacijsko pisarno, kjer boste vsi uporabniki storitev prejeli ustrezno razlago sprememb cen. Pisarna je odprta vsak delovni dan do srede 24.2.2016 v času od 6. ure do 17.ure.

Tistim uporabnikom, ki jim je bila pomotoma zaračunana omrežnina in storitev »čiščenje komunalne odpadne vode«, čeprav še niso priključeni na čistilno napravo, bo Komunala Zagorje še ta teden izstavila dobropis z opravičilom za storjeno napako.

Pri spremembah cen komunalnih storitev v občini Zagorje ob Savi gre po eni strani za podražitve, pri mnogih uporabnikih pa se zneski na položnicah praktično niso spremenili ali pa so se celo znižali, odvisno od porabe vode, pa tudi zaradi občutne – 90% pocenitve okoljske takse.

Občina Zagorje ob Savi