POROČILO O DELU SVETA KS KISOVEC-LOKE V OBDOBJU 2014 – 2018

Mandatno obdobje 2014 – 2018 se zaključuje, zato je čas, da se ozremo nazaj in si ogledamo, kako uspešni smo bili pri lotevanju nalog, ki nam jih nalaga statut.

V skladu z njim so članice in člani sveta KS Kisovec-Loke na sejah redno opozarjali na izzive, s katerimi se krajani srečujejo skoraj vsakodnevno. To so:

– prometna varnost, kjer je posebna pozornost namenjena prvošolcem, drugim osnovnošolcem in starejšim;
– obremenjevanje okolja z hrupom in smradom;
– urejanje vodotokov in brežin;
– vzdrževanje (letno, zimsko) in sanacija cest;
– čiščenje javnih površin;
– skrb za dvig prepoznavnosti kraja in kakovosti življenja.

V plan dela za leto 2014 je tako svet KS vključil tudi nerealizirane naloge iz preteklosti, v prvi vrsti projekte za izboljšanje prometne varnosti krajanov, še zlasti ob regionalni cesti skozi Kisovec.

Poročilo združuje ključne poudarke vseh letnih planov v omenjenem obdobju. Izhajajo iz spoznanja, da imajo krajani različne potrebe, želje in prepričanja, na nas pa je, da jih v okviru možnosti in pristojnosti zberemo, povežemo in ustrezno umestimo. Zavedamo se, da interes posameznika ni nujno tudi interes skupnosti, zato so aktivnosti sveta KS namenjene blaginji skupnosti, ki je postavljena pred parcialne interese posameznikov.

Poglejmo si vsebinske točke, ki smo se jim v svetu KS posvečali v minulih štirih letih, ter napredek pri njihovi realizaciji.

 

1. Nadaljevanje projekta prometne ureditve regionalne ceste R-221/1218 skozi Kisovec. Izdelava projektne dokumentacije je vključena v plan dela že od leta 2010. Izvedeni so bili zgolj nekateri ukrepi za dodatno zavarovanje prehoda za pešce pri avtobusnem postajališču. Uredil se je dodaten semafor nad obstoječim prometnim znakom »prehod za pešce«. V oddaljenosti 50 metrov od prehoda je bil obojestransko postavljen utripajoč LED znak »pozor, prehod za pešce«, opremljen z opozorilnim zaslonom, ki se vklopi ob prekoračitvi dovoljene hitrosti vozila.

2. Zgraditev pločnika Mercator – Tevel. Realizirano!

3. Sanacija prekritja potoka Graščica na Lokah, poškodovanega v vodnih ujmah. Izvedena je bila leta 2016 skupaj z ureditvijo novega križišča ter obnovo opornega zidu in okolice spomenika padlim borcem.

4. V planu dela za leto 2012 je bila ena od prioritetnih nalog obnova oziroma izgradnjo nove brvi čez potok Medija za vrtcem. Most je bil montiran marca 2018, vendar je še vedno nedokončana dostopna brežina s kisovške strani. Tako je dostop še naprej onemogočen invalidnim osebam (občina prijazna invalidom) in materam z otroškimi vozički.

5. Ureditev otroškega igrišča na Čebinovem travniku. Že 11. januarja 1968 je svet KS v letnem programu del pod 1. točko uvrstil ureditev otroškega igrišča v Kisovcu. Igrišče je v naših planih od leta 2009. V občinskem proračunu za leto 2018 je bilo za rekreacijske površine v Kisovcu namenjenih 35.000 €. V letošnjem letu naj bi oblikovali izvedbene projekte in izpeljali prvo fazo ureditve. Po idejni zasnovi je celoten projekt vreden okoli 200.000 € (brez DDV-ja). Svet KS je na pobudo občinskega oddelka za okolje in prostor podal predlog, kaj je še treba vključiti v idejno zasnovo ureditve športnega igrišča. Čeprav smo že v oktobru, z deli še niso pričeli, poleg tega v rebalansu proračuna 2018 ni več zaslediti sredstev za tako želeno otroško igrišče.

6. Asfaltiranje ceste Šaht – Smolič. Izvedeno v letu 2015.

7. Končana je izgradnja ceste Šaht – Draksler z vgradnjo vodovodnega, električnega, telefonskega in kabelskega omrežja. Urejeno leta 2015.

8. Obnovljena in asfaltirana je javna pot Čolnišče – Športno igrišče Ravan na odseku Jaklič – vodohran. Urejeno v letu 2016.

9. Izdelava geodetskega posnetka z odmero zemljišč za izdelavo idejnega projekta za ureditev prometa in avtobusnega postajališča v Čolniščah.

10. Izdelava idejnega projekta o možnosti gradnje oz. ureditve pločnika na Cesti 15. aprila na odseku do šole. Zatečeno stanje tega ne omogoča, saj lastniki niso pripravljeni prodati svojih zemljišč.

11. Nakup in namestitev igral v Športnem parku Čolnišče. Izvedena leta 2015.

12. Asfaltiranje dovozne ceste in parkirišča pri Športnem igrišču Kisovec.

13. Ureditev javne razsvetljave v Zgornjih Čolniščah (JP 981161), Spodnjih Čolniščah (JP 981171) in ob JP 981191 do hišne številke Čolnišče 42 c.

14. Ureditev javne razsvetljave v Borovniškem naselju in na javni poti Loke – Muzej. Na javni poti Loke – Muzej je zadeva realizirana v dveh delih. Prvi del je bil izveden leta 2017, dokončano v septembru 2018.

15. Postavitev opornega zidu z dovozom pri gasilskem domu v Čolniščah. Zaključena v septembru 2018.

16. Ureditev zaščitne ograje v naselju Čolnišče (JP 981161) od hišne številke Čolnišče 22 do cestnega odcepa pri hišni številki Čolnišče 24. Urejeno leta 2017.

17. Iskanje rešitev za ureditev sistema greznic v Zgornjih in Spodnjih Čolniščah, na Prečni, v Krbuljah in na Vrhu. Izboljšanje javne razsvetljave do posameznih zaselkov. Občina ni izkazala pravega posluha.

18. Sanacija odseka ceste na Zlato polje – pri stanovanjski hiši Imperl. V letu 2017 je zagorska občina izvedla sanacijo dveh plazov na območju naše KS, tj. na odseku Rudarska cesta – Zlato polje (Imperl) in v spodnjem Šemniku (Majdič). Ob sanaciji prvega se je izvedla tudi obširna sanacija ceste in druge infrastrukture (odvodnjavanje, javna razsvetljava).

19. Asfaltiranje javnih površin okrog Kulturnega doma. Urejeno leta 2017.

20. Sanacija cestnega odseka Tomc – Marela (klanec pod vasjo Strahovlje). V planu od 2016.

21. Sanacija odseka lokalne ceste Bregar – Pušave. V planu od leta 2016.

22. Ureditev cestnih jaškov za priključitev hišnih priključkov fekalne kanalizacije in preplastitev asfalta na Tonkovi cesti. V planu gradnje; po dokončanju ureditve kanalizacije je obljubljeno, da se bodo krajani lahko priključili na javno kanalizacijo.

23. Ureditev parkirišča ob Rudarski cesti pri Multimi. V planu od 2015.

24. Sanacija udora na košarkarskem igrišču v Športnem parku Kisovec. V planu od 2016.

 

Naj še enkrat posebej izpostavim glavne naloge, ki jih v mandatu 2014 – 2018 nismo uspeli realizirati.

1. Prometna ureditve regionalne ceste R-221/1218 skozi Kisovec. Po podatkih Direkcije RS za ceste je v Kisovcu največji povprečni dnevni promet vozil v zagorski občini. Od občinskega oddelka za gospodarske javne službe smo v zvezi z napredkom projekta prejeli odgovor, da so idejne zasnove končane, prav tako je pridobljeno soglasje Direkcije RS za infrastrukturo, vendar predvidena
PZI dokumentacija ni vključena v proračun za leto 2018. Očitno bo moralo preteči še precej Medije, da bo projekt našel pot v plane občine oziroma države, ki je pristojna za regionalko.

2. Izgradnja dostopne rampe na brv čez potok Medija za vrtcem v Kisovcu.

3. Ureditev otroškega igrišča na Čebinovem travniku.

4. Ureditev cestnih jaškov za priključitev hišnih priključkov fekalne kanalizacije in preplastitev asfalta na Tonkovi cesti.

5. Izdelava geodetskega posnetka z odmero zemljišč za izdelavo idejnega projekta za ureditev prometa in avtobusnega postajališča v Čolniščah.

6. Ureditev javne razsvetljave v Zgornjih Čolniščah (JP 981161), Spodnjih Čolniščah (JP 981171) in ob JP 981191 do hišne številke Čolnišče 42 c.

7. Asfaltiranje dovozne ceste in parkirišča pri Športnem igrišču Kisovec.

8. Sanacija udora na košarkarskem igrišču v Športnem parku Kisovec.

9. Ureditev javne razsvetljave v Borovniškem naselju.

10. Iskanje rešitev za ureditev sistema greznic v Zgornjih in Spodnjih Čolniščah, na Prečni, v Krbuljah in na Vrhu. Izboljšanje javne razsvetljave do posameznih zaselkov.

11. Sanacija cestnega odseka Tomc – Marela (klanec pod vasjo Strahovlje).

12. Sanacija odseka lokalne ceste Bregar – Pušave.

13. Ureditev parkirišča ob Rudarski cesti pri Multimi.

14. Izdelava geodetskega posnetka z odmero cestišča Čolnišče – Spodnje Čolnišče.

Resnično je ostalo nerealiziranih nekaj zelo pomembnih projektov, za katerih uresničitev si neuspešno prizadevamo že vrsto let, vendar nismo deležni dovolj velikega posluha občine. Morda se bo našlo več volje in sredstev v prihodnjem mandatu, ko bodo udejanjene vse zamisli, povezane z urejanjem Zagorja.

Investicijsko smo namreč odvisni od občinskega proračuna, saj lastnih sredstev, razen najemnine za garažo, KS nima.

Kljub naštetim nerealiziranim nalogam naj ob zaključku našega 4-letnega dela in prizadevanj, posebej poudarim, da so bile potrebe in naši cilji precej višji, vendar smo v okviru danih možnosti le uspeli izpeljati nekaj večjih in še več manjših projektov, s katerimi smo obogatili našo krajevno skupnost.

Omenimo še nekaj zaključenih nalog, ki niso bile neposredno vključene v naše plane, vendar je njihova izvedba pozitivno vplivala na kakovost življenja v kraju.

Septembra 2014 je bila dokončana energetska sanacija Kulturnega doma v vrednosti 340.000 €. To je zelo pomembna pridobitev, ki vsekakor prispeva k lepši podobi in večji prepoznavnosti  našega kraja.

Gradnja kanalizacije v Kisovcu, ki se je pričela 5. avgusta 2014, je bila končana ob koncu naslednjega leta. Med gradnjo se je pokazalo, da bo treba opraviti še nekaj nenačrtovanih dodatnih del, zato so se gradbeni posegi precej zavlekli. Za preprečitev kasnejših težav je občina vzporedno z gradnjo kanalizacije obnovila vodovodno omrežje, marsikje tudi staro meteorno kanalizacijo, prejšnjo enoslojno asfaltno prevleko na Rudarski cesti in Cesti 15. aprila je zamenjala dvoslojna. Zgrajena nova stopnišča, za kulturnim domom in na pešpoti Petelinkarjeva (pekarna) – naselje na šahtu.

V fazi reševanja je tudi ekološka problematika, povezana z izpusti iz loškega obrata podjetja Kum-plast. ki so bili večkrat tema dnevnih redov sej sveta KS Kisovec-Loke. Razprava in sprejeti sklepi dokazujejo, da se ob tesnem sodelovanju s strokovnimi službami občine Zagorje aktivno ukvarjamo s to tematiko. Vodstvo Kum-plasta se je v želji po dobrem sobivanju v Kisovcu zavezalo, da kljub skladnosti njihove proizvodnje z vsemi okoljskimi predpisi v svoj obrat namestijo filtre. To so storili ob koncu letošnjega poletja. Vgrajeni filtri so trenutno v preizkusni fazi, ki bo trajala, dokler ne bodo dosegli 95- odstotnega zmanjšanja neprijetnih vonjav. Meritve, ki jih izvaja Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane, kažejo spodbudne rezultate. Vodstvo Kum-plasta bo z njimi v kratkem seznanilo svet KS.

Upam in pričakujem, da bodo novoizvoljeni člani sveta KS Kisovec-Loke nadaljevali naše (nedokončano) delo in nadgrajevali programske cilje. Zavedati se bodo morali nujnosti aktivnega vključevanja v organiziranje in realizacijo projektov, pomembnih za celo KS. Ob tem upam, da občina ne bo vlagala zgolj v nekatera urbana jedra, kajti območje njene pristojnosti se ne konča v Toplicah.

Zaključimo z lepšimi temami in podkrepimo optimistične obete z uspešno družabno dejavnostjo, ki jo ravno tako prepoznavno spodbujamo. Svet KS namreč redno organizira prireditve v okviru praznovanja krajevnega praznika in sodeluje pri ostalih prireditvah v kraju.

Osrednji dogodek v počastitev krajevnega praznika je slavnostna akademija, na kateri sodelujejo domači kulturni ustvarjalci, učenci podružnične šole in mladi glasbeniki. Vsako leto znova pogrešamo boljši obisk krajanov. Spremljajoče aktivnosti, ki se vrstijo v prazničnem tednu, pripravljajo športna društva – strelci, sankači, nogometaši – in ljubitelji narave. Naj se ob tej priložnosti
pohvalim, da imamo v Kisovcu več odlično organiziranih športnih društev. Navzlic skromnim sredstvom dosegajo skakalci, strelci in sankači zavidljive rezultate tudi na državnih tekmovanjih.

Poleg tega svet KS aktivno sodeluje in materialno podpira tradicionalno srečanje starostnikov, novoletno prireditev, ki jo pripravljajo učenci podružnične osnovne šole in sodeluje na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve.

Boljša in lepša komunalna urejenost, lepši videz in ne nazadnje organizirana druženja, navkljub nekoliko skromnejši udeležbi krajanov, bodo vsekakor prispevali k prijetnejšemu bivanju v našem kraju.

Marjan Kovač
Predsednik sveta