REGIONALKA – POGLED NAZAJ

Rekonstrukcija regionalne ceste skozi Kisovec je tik pred vrati. Prizadevanja za realizacijo tega pomembnega projekta, ki so se odvijala v zadnjih letih, so podrobno opisana na krajevni spletni strani in v tiskanem krajevnem glasilu. Nikjer pa ni objavljeno, kako so oživele pobude za obnovo regionalke, zato si bomo pogledali tri ključna leta, ki predstavljajo mejnike oblikovanja ideje o posodobitvi glavne prometne
žile skozi Kisovec.

Začnimo s pismom, ki so ga 19. decembra 2002 na KS Kisovec – Loke naslovili učenci 4. c razreda podružnične osnovne šole po vključitvi v mednarodni projekt “Varnost za vse”. Njihova naloga je bila, da poiščejo nevarne točke na njihovi poti v šolo.

“Ugotovili smo, da je takšnih točk kar veliko. Na načrtu Kisovca smo te točke označili z rdečo, hkrati smo jih tudi fotografirali. Vse to vam prilagamo, da se boste tudi sami prepričali, kako nevarne so naše poti v šolo.

Iskali smo tudi najvarnejšo pot, pa je žal ni, saj v šolo vodi le pot čez glavno cesto (za učence z Lok in Zavin), nato po Cesti 15. aprila, tam pa ni pločnika.

Radi bi v šolo hodili brez skrbi, zato smo se obrnili na vas, da nam pomagate.
Prosimo vas, da nas sproti obveščate o spremembah oz. rešitvah tega problema.”

Ugotovitve šolarjev in njihova želja po varni poti v šolo so naletele na razumevanje

 1. oktobra 2011, ko je svet KS na svoji 5. seji sprejel predlog ureditve regionalne ceste R-221/1218, pododseka skozi Kisovec. V ta namen je bil 23. oktobra 2013 organiziran sestanek z zainteresiranimi starejšimi krajani, starši šoloobveznih otroki, predstavniki podružnične osnovne šole Kisovec in predstavniki lokalne skupnosti, prisotni Rudi Medved, direktor občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, Boris Grošelj, strokovni sodelavec za prometno varnost Občine Zagorje ob Savi, Marko Kaluder, policijski inšpektor, Marjan Kovač, predsednik sveta KS Kisovec – Loke in Ivan Zore, tajnik sveta KS.

Marjan Kovač sem navzoče seznanil s predlogi in pobudami krajanov kot tudi trenutnim stanjem varnosti otrok in drugih udeležencev v prometu. Povedal sem, da se je promet skozi Kisovec v zadnjem obdobju izredno povečal. Tako je leta 2012 povprečni dnevni promet znašal 8.810 vozil. Dejal sem, da je svet KS v letu 2011 sprejel idejne zasnove prometne ureditve skozi Kisovec. Občina je k tem idejnim zasnovam pridobila soglasje Direkcije za ceste RS, tako da je bila leta 2014 v načrtu izdelava projektne dokumentacije. Omenil sem, da je KS za izboljšanje prometne varnosti in ureditev novega prehoda za pešce Jevšnikova–Mercator prejela številne predloge in pobude. Predlagal sem, da se projekt prometne ureditve zaradi kompleksnosti realizira v več fazah. Po mojem mnenju je bilo ključnega pomena povečanje pozornosti voznikov na prehod za pešce in preprečitev vožnje čez postajališče proti pekarni. Zagotovil sem, da se bo KS z avtobusnim prevoznikom dogovorila, da bo avtobus ustavljal čim bolj proti koncu postajališča, da bo prehod za pešce prost.

Navzoči smo v prvi vrsti upoštevali varnost otrok na šolski poti ter priporočili sprejem takojšnjih ukrepov. Kot najnujnejšo smo izpostavili omejitev hitrosti vožnje na vplivnem območju prehoda na 40 km/h.

Zavzeli smo se še za več drugih ukrepov, in sicer:

 • postavitev dveh svetlobnih prometnih znakov l-142 z radarskim merilcem hitrosti;
 • montažo dodatnih svetlobnih utripalcev na obstoječi svetlobni prometni znak za
  prehod za pešce;
 • fizično preprečitev vožnje vozil čez avtobusno postajališče na dvorišče pred
  pekarno ter
 • semaforizacijo prehoda za pešce.

Sedanji načrt rekonstrukcije ceste vključuje širšo semaforizacijo. Tako v križiščih, ki jih bomo pričeli graditi v središču Kisovca, uvajamo sodobni sistem delovanja semaforja. To pomeni najavo prehoda pešcev in kolesarjev s pritiskom na tipke, saj je v primeru polnega prometno odvisnega delovanja svetlobnih signalnih naprav delovanje prilagojeno vsem najavam in s tega vidika bolj odzivno.

 1. semafor bo stal ob prehodu za pešce, namenjene proti vrtcu in Lokam.

Svetlobni dajalniki so predvideni za motorna vozila (skupaj šest), na voljo bosta tudi dve skupni semaforski glavi za pešce in kolesarje. Prometno odvisno delovanje načrtovanih svetlobnih signalov v križišču (prilagajanje dolžine ciklov trenutni prometni obremenitvi) se bo izvajalo na osnovi najav pešcev preko tipk (skupno dve tipki). Na glavni smeri bosta nameščena mikrovalovna detektorja za podaljševanje
zelene faze za vozila na glavni prometni smeri. Določena bo namreč minimalna dolžina zelene faze, ki se bo lahko podaljšala do maksimalno potrebne. S tem se bodo v izvenkoničnih časih zmanjšali čakalni časi za pešce. Pešec bo torej po najavi s tipko različno dolgo čakal na prost prehod, odvisno od prisotnosti vozil na glavnih smereh.

 1. semafor bo stal v križišču med regionalko in Rudarsko cesto.
  V križišču so predvideni svetlobni dajalniki za motorna vozila (skupaj devet) in svetlobni dajalniki za pešce (skupaj štirje). Prometno odvisno delovanje načrtovanih svetlobnih signalov v križišču se bo izvajalo na osnovi videodetekcije. Najava pešcev na dveh krakih križišča bo potekala preko tipk (skupaj štiri tipke). Pri izračunu semaforskega ciklusa je upoštevan izračun optimalne dolžine ciklusa in posameznih faz ter varnostni časi. Minimalna dolžina zelene faze za vozila bo pokrila srednji izvenkonični promet, medtem ko bo podaljševanje zelene kakovostno zadovoljilo tudi maksimalne prometne potrebe v konični uri.

Z rekonstrukcijo regionalne ceste se bo izboljšala ne le prometna varnost otrok, ampak vseh ranljivih skupin udeležencev v prometu, torej tudi invalidov in starejših. To bo izjemno pomembna pridobitev, zato se že veselimo začetka realizacije projekta, čeprav bomo morali v času gradnje vsi skupaj malo potrpeti zaradi začasne spremembe prometnega režima in hrupa delovnih strojev.