VABILO K SODELOVANJU PRI OBLIKOVANJU IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) ZA OBMOČJE »LOKE« V KISOVCU

Spoštovani!
Občina Zagorje je ob Savi je na pobudo Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 16b, 1410 Zagorje ob Savi pristopila k pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Loke« v Kisovcu.

Obravnavana lokacija se nahaja v starem trškem jedru Lok, na severnem delu ureditvenega območja naselja Kisovec. Na severu lokacijo omejuje strmo gozdnato pobočje, na jugu območje s centralnimi funkcijami in stanovanji z objekti kmetijske zadruge in gasilskega doma, na vzhodu lokalna cesta Loke – Gamberk – Zaloka z individualno stanovanjsko pozidavo ob njej ter na zahodu sklop individualne stanovanjske pozidave.

Na tej lokaciji je pred leti že stal večstanovanjski objekt, ki je bil porušen.

V letu 2009 je bil za obravnavano območje izdelan občinski podrobni prostorski načrt za območje »Loke« v Kisovcu (odlok št. 3505-1/2008, objavljen v (Uradnem listu RS, št. 19/09). Do realizacije tega prostorski načrt oz. projekta ni prišlo.

V letu 2019 je nov lastnik zemljišča postalo Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 16b, 1410 Zagorje ob Savi, ki je izrazilo željo po ponovni preučitvi možnosti stanovanjske gradnje, a za stavbo z drugačno strukturo stanovanj, kot je bila načrtovana v prvem OPPN ter z novo umestitvijo načrtovanega objekta v prostor.

Vabimo vas, da s predlogi in morebitnimi pripombami sodelujete že v najzgodnejši fazi priprave SD OPPN, torej v fazi izhodišč za pripravo SD OPPN, ki so objavljena na spletni strani Občine Zagorje ob Savi: www.zagorje.si in vam jih v priponkah tudi pošiljamo.

Vaše predloge in pripombe na izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Loke« v Kisovcu nam lahko do vključno 19. oktobra 2020 posredujete po e-pošti na naslov: obcina.zagorje@zagorje.si ali po navadni pošti na Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
S prijaznimi pozdravi!

Vodja oddelka za okolje in prostor
Tatjana Podbregar, univ. dipl. ing. arh.

PRILOGA 1
PRILOGA 2
PRILOGA 3
PRILOGA 4
PRILOGA 5
PRILOGA 6