ZIMSKA SLUŽBA ČOLNIŠČE – VRH – Prioritetni vrstni red pluženja in posipanja

Na sestanku dne 08.01.2015 na katerem so bili prisotnosti :

g. Tomaž Razpotnik – izvajalec
g. Alojz Klančišar – kontaktna oseba naročnika
g. Marjan Kovač predsednik Sveta KS in
g. Ivan  Zore tajnik

je bil sprejet naslednji dopolnjen plan izvajanja zimske službe v naselju Čolnišče in Vrh.

Izvajalec zimske službe je dolžan v skladu s 3. členom Pogodbe o izvajanju zimske službe št. 1/2013 » na javnih poteh v naselju Čolnišče in Vrh  pričeti z odstranjevanjem snega oziroma posipanjem takoj ko bo potrebno za zagotovitev varnega prometa na javnih poteh, oziroma po pozivu kontaktne osebe naročnika iz  8. člena te pogodbe  in delo izvajal neprekinjeno, dokler ne bodo v celoti opravljena«.  V zimskem času bo v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljal prevoznost vozilom z zimsko opremo. V ekstremnih zimskih razmerah pa poskušal zagotoviti prevoznost v najbolj obremenjenem času – konicah:

– v jutranjem času, odhod krajanov na delo in šole
– vrnitvi domov v popoldanskem času.

PRIORITETNI VRSTNI RED OPRAVLJANJA ZIMSKE SLUŽBE:

1. preko zaselka Prečna, čez »pule« do kozolcev, kjer se nadaljuje v smeri Krbul do kmetije (Pavšek) in pri vračanju še odsek do Jerina. Nato mimo Mezek in po makadamu mimo hiše Borštnar, navzdol do Prečne.

2. Preko pul mimo kozolcev na »beksel« in nato na Vrh do odseka Mejač, Jerman in Šikovec. Nato nazaj mimo športnega doma, mimo Jakliča na »beksel«. Nato pa še odsek od »beksla« do cerkve in Ramšaka (Pavšek).
3. Po opravljenem pluženju glavnih prometnih cest in poti sledi še ureditev izogibališč, obračališč, razširitev vozišča in večjih ovinkov ter pluženje krajših odsekov oddaljenih hiš od glavne prometne žile in sicer:

  • pluženje parkirišča Gostilne Vrtačnik in križišča v celoti na »bekslu« z cesto Zagorje – Tirna (avtobusno postajališče)
  • parkirišče pri smučarski koči na Vrhu in objektu, kjer se hrani stroj za teptanje snega
  • dovoz in parkirišče pri Gasilskega domu Čolnišče
  • razširitev izogibališča pri hlevu in uvozu k hiši Mimi Ramšak
  • razširitev izogibališča pod peskom in ekološki otok Steban
  • razširitev ovinka pri hiši Prebil z uvozom za hišo Omah, ter pluženje odseka ceste skozi vas Sp. Čolnišče,
  • razširitev pri kozolcu Brvar in odseka za Krbule,
  • razširitev dveh izogibališč na »pulah«, ter pluženje odseka proti Gumilar in Franciju na Prečni
    Po potrebi na zahtevo koordinatorja še:

– odsek do Sladiča, Baš Maksa in do Pozniča (domačija Zupančič)
– interventno delo na posebno obvestilo – zaprosilo.

OSTALO

Zimsko službo opravlja izvajalec po določilih pogodbe z naročnikom, za dela, ki niso predmet te pogodbe ali interventna dela, izvajalec opravil na zahtevo oziroma po navodilih  koordinatorja  za izvajanje zimske službe

        Alojza Klančišar, ki je 24 ur na dan dosegljiv na Gsm 031 308-114.

Posipanje cest v naselju Čolnišče in Vrh  se praviloma prične takrat, ko se na zahtevo koordinatorja za izvajanje zimske službe na občinskih cestah prične posipavanje občinskih cest na območju naselja Kal, ali na osnovi posebne zahteve koordinatorja za izvajanje zimske službe g Alojza Klančišar-ja.