Kategorija Kanalizacijski sistem

Sporočilo o pogovoru župana z občankami in občani o položnicah za komunalo

Skupina občank in občanov Zagorja ob Savi je včeraj popoldne prišla na pogovor k županu Matjažu Švaganu o problemu položnic za komunalne storitve. Županu so izrazili nezadovoljstvo z višino položnic, opozorili na stiske, ki jih zanje predstavlja nenehna rast življenjskih stroškov. Želeli so pojasnilo, zakaj tolikšno zvišanje stroškov komunalnih storitev in opozorili na slabo komunikacijo komunale z njimi, saj menijo, da bo morali biti o spremembah cen obveščeni prej in na bolj razumljiv način, kot je bil dopis komunale ob izdaji položnic...

Preberi več

Cene komunalnih storitev v občini Zagorje ob Savi

V Zagorju, Kisovcu in na Izlakah so občani in občanke te dni prejeli višje položnice za komunalne storitve. Na spremembo cen je vplival izključno začetek obratovanja centralne čistilne naprave s 1. januarjem leotos. Položnica za komunalne storitve je sestavljena iz petih postavk, na vse postavke je vezana vrednost komunalne infrastrukture ali preprosteje rečeno omrežnina. Prav omrežnina za kanalizacijo in čistilno napravo se je s 1. januarjem občutneje povečala, medtem ko se je omrežnina pri vodarini celo nekoliko znižala. S priključitvijo na kanalizacijski sitem s čistilno napravo pa se je zmanjšala taksa za obremenjevanje okolja.

Podlaga za višje položnice za storitve obvezne GJS, ki zajema:
1. vodarino, (JP Komunala Zagorje)
2...

Preberi več

Pojasnila v zvezi s položnicami za komunalne storitve v Občini Zagorje ob Savi

V javnosti se v zadnjih dneh pojavljajo različne razlage višine položnic za komunalne storitve v občini Zagorje ob Savi. Ko občani in občanke primerjate zneske na položnicah, je treba za pravo sliko primerjati položnico za januar 2016 s tisto za november 2015, saj so bile decembrske položnice nižje od novembrskih zaradi poračuna na postavki 13 – zbiranje biorazgradljivih odpadkov. Na spremembo cen na položnicah za januar 2016 je bistveno vplival začetek obratovanja centralne čistilne naprave, pri čemer sta podražitvi omrežnine za kanalizacijo in čistilno napravo fiksni, tako da se je omrežnina za kanalizacijo podražila za 3,94 EUR, za čistilno napravo pa za 4,44 EUR...

Preberi več

Odgovor na vprašanje

Ga. Tanja Poljšak nam je v zvezi z plačevanjem nove storitve odvajanje in čiščenje odpadnih voda poslala naslednje vprašanje:

»Stanovalci večstanovanjske hiše Peterilkarjeva 1 – 7 so nas prosili, da pridobimo mnenje glede plačila stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jih morajo plačati z računom za plačilo komunalnih storitev za mesec januar 2016. Menijo, da jim je bila storitev zaračunana neopravičeno, ker še niso ukinili čistilno napravo večstanovanjske hiše in še niso priključeni na novo zgrajeno kanalizacijo«.

Prosimo za čimprejšnji odgovor!

Za odgovor smo prosili strokovne službe Javnega podjetja Komunala Zagorje

Navedeno pomeni, da bi predmetni objekt že v lanskem letu moral imeti urejeno odvajanje odpadne vode, zaradi česar smo upravičeno zarač...

Preberi več

GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V KS KISOVEC – LOKE

Gradnja javnega kanalizacijskega sistema v naši KS, ki se je začela 1. avgusta 2014, je zaključena. Trenutno poteka sanacija površin po zaključku gradnje, tj. asfaltiranje in priključevanje objektov na kanalizacijski sistem.

V času gradnje se je pokazalo, da je treba opraviti še nekaj nenačrtovanih dodatnih del, zato so se gradbeni posegi precej zavlekli. Za preprečitev kasnejših težav je občina vzporedno z gradnjo kanalizacije obnovila vodovodno omrežje, marsikje tudi staro meteorno kanalizacijo, namesto prejšnje enoslojne asfaltne prevleke je priskrbela novo, dvoslojno (5 + 3 cm), ter izvedla asfaltiranje nekaterih makadamskih odsekov.

V nadaljevanju vam predstavljam dodatna dela, ki so vsa po vrsti financirana izključno iz proračuna občine Zagorje.

  1. Dokončna vgradnja...
Preberi več