Delovanje KS Kisovec-Loke v obdobju 2010-2014

Svet krajevne skupnosti je na svoji 15. redni seji, 05.09.2014 sprejel poročilo o delu sveta krajevne skupnosti v mandatnem obdobju 2010 – 2014 :

 

 DELOVANJE KS KISOVEC-LOKE V OBDOBJU 2010 – 2014

Štiriletni mandat našega dela v svetu KS se bo vsak čas iztekel, zato je prav, da se ozremo na prehojeno pot.

 

Vsak začetek je treba graditi na trdnih temeljih, za katere so poskrbeli naši predhodniki.  Z veliko volje in zagona smo se odločili nadaljevati njihovo delo. Na 1. konstitutivni seji novoizvoljenega sveta KS Kisovec-Loke dne 11. novembra 2010 so bili potrjeni mandati naslednjim članom: Sašu Anžurju, Silvu Strmljanu, Heleni Ocepek, Alojziji Ivnik, Bojanu Motohu, Ivanu Janezu Pavšku, Francu Novaku, Zvonetu Pograjcu in Marjanu Kovaču

 

V mandatnem obdobju 2010 – 2014 smo imeli:

  • 14 rednih,
  • 2 izredni in
  • 2 korespondenčni seji.

 

Zavedali smo se, da nas največ dela čaka na področju infrastrukture, zlasti modernizacije cest, javnih poti. Lotiti se je bilo treba sanacije poškodovanega asfalta na javnih površinah in javnih poteh v Kisovcu in Čolniščah, ki je bil v slabem stanju zaradi prekopavanj in izvajanja zimske službe. Na sejah so člani sveta opozarjali na te probleme, še posebej na prometno varnost, v sklopu katere smo posebno pozornost namenili osnovnošolcem in starejšim, na dnevnem redu je bilo urejanje vodotokov in brežin, obnavljanje cest, vzdrževanje in čiščenje javnih površin kot tudi priprava projektov, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti kraja in dvigu kakovosti življenja.

Konec leta 2010 je bil sprejet plan dela za obdobje 2011 – 2014, v katerega smo po prioritetnem vrstnem redu zapisali poglavitne naloge za zadovoljitev potreb prebivalcev Kisovca, Lok in Čolnišč. Program dela je bil razdeljen na dva sklopa. V prvem sklopu so bile naloge, ki naj bi bile realizirane v letu 2011, drugi sklop pa so sestavljale tiste, ki naj bi bile uresničene v obdobju 2012 – 2014.

Poglejmo si nekaj pomembnejših nalog, načrtovanih za leto 2011:

zgraditev pločnika na relaciji Mercator – Tevel, sanacija javnih poti,sanacija in asfaltiranje cest, dokončanje modernizacije ceste Čolnišče – Krbulje, obnova doma kulture in očiščenje struge potoka Medija. Omenjeni projekti so bili pretežno vključeni že v prejšnjih planih.

Še pregled plana za obdobje 2012 – 2014:

izdelava projektne dokumentacije za sanacijo pokritega dela kanala potoka Graščica na Lokah z ureditvijo cestišča, izdelava projektne dokumentacije in sanacija dela Rudarske ceste– razširitev in pridobitev novih parkirnih mest, izgradnja krožišča na uvozu za OIC in pločnika do priključka na Tonkovo cesto s prehodom za pešce, razširitev spodnjega dela krajevne ceste Loke – Dolar in namestitev varovalne ograje ter izgradnja otroških igrišč v Kisovcu (osrednjega na Čebinovem travniku) in Čolniščah. Tudi našteti projekti se v glavnem vlečejo še iz prejšnjih planov.

Občinski proračun

Pri obravnavi proračuna Občine Zagorje ob Savi iz leta v leto ugotavljamo, da vanj kljub dogovorom ni vključena praktično niti ena prioriteta iz naših programov dela (pločnik npr. v planu kar 18 let). Vsako leto znova pošiljamo pripombe in utemeljujemo upravičenost prednostnih projektov. Zaradi tega smo na 3. redno sejo dne 27. januarja 2011 povabili župana Matjaža Švagana ter v njegovi navzočnosti obravnavali predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 in Predlog plana dela KS za obdobje 2011 – 2014.

 

Župan nas je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 in možnostmi realizacije plana dela KS Kisovec-Loke za leto 2011. Povedal je, da ima občina v proračunu za leto 2011 zagotovljenih del potrebnih sredstev za obnovo doma kulture, medtem ko bo drugi del pridobila od države. Po njegovih besedah naj bi bila v letu 2011 asfaltirana tudi pešpot Naselje na Šahtu – Smolič, kar je bilo uvrščeno že v plan za leto 2010. Če se bo KS dogovorila s krajani glede odstopa zemljišča za izgradnjo pločnika od Tevela Elektronike do Mercatorja, bo ta ravno tako zgrajen v letu 2011. Kot je dejal župan, naj bi v omenjenem letu občinske strokovne službe poleg teh nalog preučile tudi možnost ureditve novega prehoda za pešce čez regionalno cesto pri trgovini Mercator, pričela pa naj bi se tudi izgradnja novega kanalizacijskega omrežja v Kisovcu in Zagorju. Investicija naj bi bila zaključena do leta 2014.

Posebej je poudaril, da lahko v letu 2011 realno pričakujemo realizacijo navedenega.

 

Sedaj si poglejmo, katere naloge iz plana za leto 2011, ki bi morale biti po županovih zagotovilih realizirane v tistem letu, so bile dejansko uresničene:

– modernizacija cestnega odseka Čolnišče – Krbulje,

– sanacija brežine na delu vodotoka Medija.

 

Poglabljanje svetovne krize ima vse večji vpliv na dogajanja v občini in posledično krajevni skupnosti. Kriznemu času primerno in upoštevajoč perečo finančno situacijo, v kateri se je znašla občina, je svet krajevne skupnosti oblikoval program dela – predlog prioritetnih nalog – za leto 2012.

Financiranje KS

 

Osnova za pripravo finančnega plana KS je Odlok o osnovah in merilih za financiranje KS občine Zagorje ob Savi, ki določa višino in delitev sredstev, ki so namenjena za delovanje KS ter letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest. Ob obravnavi zadnjega osnutka Odloka (14. junija 2011) smo podali svoje pripombe. Sredstva, ki se namenjajo krajevnim skupnostim za vzdrževanje cest, se dodelijo na osnovi dolžine kategoriziranih javnih poti in nekategoriziranih cest, nadmorske višine in števila prebivalcev, števila naselij in površine KS. Menimo, da so kriteriji dolžine cest, nadmorske višine in števila naselij pravilno opredeljeni. Nikakor pa se ne moremo strinjati s kriterijem enačenja enega prebivalca z enim hektarjem površine, sploh ker je glavarina temeljna postavka za oblikovanje proračuna. Naša KS bo v letu 2014 dobila iz proračuna 14.386 €, kar ne zadošča za pokrivanje tekočih stroškov, da ne omenjam večjih vzdrževalnih del in sanacije posledic neurij na cestah ali celo zimske službe. Vsa ta leta opozarjamo župana na neustrezno financiranje KS. Ob udeležbi na seji sveta naše KS je župan obljubil, da bo za krajevne skupnosti v letu 2013 zagotovljenih nekaj več sredstev. S predsedniki svetov KS naj bi se dogovorili o drugačnem načinu delitve proračunskih sredstev, kot ga določa trenutno veljavni odlok. Tako naj bi tudi KS Kisovec-Loke prejela nekaj dodatnega denarja. Osnova za delitev bi bila višina nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki ga občina prejme od posameznih krajevnih skupnosti. Trenutno se financiranje navkljub obljubam še odvija po starem sistemu.

Prometna varnost

Svet KS je sprejel projekt idejne zasnove prometne ureditve regionalke R-221/1218, pododseka skozi Kisovec. Ker gre za obsežen projekt, ki je hkrati velik finančni zalogaj, se bodo dela izvajala v več fazah. V njegovem okviru je bil dokončan hodnik za pešce Mercator – Borovnik. Vrednost naložbe v pločnik in spremljajočo protiprašno ograjo je znašala 90.125 €. Investicija je bila zaključena 21. septembra 2013.

Za povečanje prometne varnosti otrok in starejših na edinem prehodu za pešce pri avtobusni postaji smo, tudi na pobudo nekaterih staršev, sprejeli nekaj interventnih ukrepov, za realizacijo katerih smo pridobili potrebno soglasje Direkcije RS za ceste, prenova je bila končana v maju. Gre za omejitev hitrosti na prehodu, zaris novih talnih oznak, delno fizično zaporo prometa na meji avtobusnega postajališča in pekarne, da vozila ne bodo mogla zavijati čez prehod za pešce na dvorišče pred pekarno, ter prestavitev radarske table iz smeri Izlak bliže prehodu za pešce.

 

Energetska sanacija Doma kulture in osnovne šole Kisovec

V septembru 2013 zaključeni naložbi v energetsko sanacijo kulturnega doma in podružnične osnovne šole sta za nas Kisovčane zelo pomembni pridobitvi, ki bosta vsekakor prispevali k lepši podobi in večji prepoznavnosti našega kraja.

Vrednost obnove kulturnega doma je 340.000 €, medtem ko je energetska sanacija osnovne šole stala 320.000 €. Obnovitvena dela je financirala občina Zagorje, ki je uspela pridobiti tudi izdatna evropska kohezijska sredstva.

 

Širitev javne poti Dolar

Za razvoj in nadaljnje življenje na kmetiji družine Čebin je potrebna širitev poti na kritičnih odsekih. Pot je zelo strma in ozka, kar onemogoča dostop do kmetije z večjim traktorjem ter posledično otežuje gospodarjenje in razvoj kmetije. Potrebna so bila naslednja dela:

  • razširitev 90 m spodnjega dela poti za 1 – 1,5 m;
  • razširitev 110 m nadaljevanja poti za 1,5 m;
  • razširitev ozkega pravokotnega ovinka na vrhu hriba za 2 m.

Širitev poti Loke – Dolar v vrednosti 13.400 € je bila končana 5. oktobra 2013.

 

Brv čez Medijo

(v planu od 2012) na pešpoti na Loke je v zelo klavrnem stanju, nevarna pešcem in nedostopna invalidnim osebam z vozički (čeprav smo “invalidom prijazna” občina), preozka celo za širše otroške vozičke. Po njenem ogledu z g. Vrtačnikom je bilo dogovorjeno, da se izdela novi most v dopolnjeni izvedbi, vključno z izgradnjo ustrezne betonske rampe na obeh straneh mostu. Še vedno se pripravlja dokumentacija in potekajo aktivnosti za pridobitev soglasja Agencije Republike Slovenije za okolje. Po pridobitvi soglasja k dokumentaciji (kdaj bo to, ni možno napovedati) se bo pristopilo k realizaciji.

 

Čistilna naprava in kanalizacijski sistem

Gradnja kanalizacijskega sistema, pričeli smo s Kanalom A, ki teče od Ribnika po Cesti 15. aprila do Rudarske ceste in se nadaljuje po Petelinkarjevi cesti, se je začela nekoliko kasneje, kot smo načrtovali. Zamudi navkljub gradnja zelo dobro napreduje, tako da bodo v nekaj dneh zaključena dela na Cesti 15. aprila, kar bo omogočilo njeno prevoznost do šole. Na Lokah, kjer gradimo Kanal B1, dela dobro napredujejo proti OIC-ju. Konec prejšnjega tedna so začeli graditi tudi Kanal B4 na Jevšnikovi. Na spletni strani KS redno objavljamo vse informacije v zvezi z gradnjo, priložene so tudi fotografije.

 

Novoletne prireditve

Pred novim letom v Domu kulture Kisovec tradicionalno organiziramo nekaj zelo dobro obiskanih prireditev. Na novoletnih koncertih priznanih ansamblov in nastopih naših šolarjev dvorana poka po šivih.

 

Splet

Javnost našega dela in sodelovanje sokrajanov pri njem sta zelo pomembna. Večino predstavljenih informacij ste si lahko prebrali na naši spletni strani. Če jo spremljate, ste lahko opazili, da je izredno dobro obiskana (v letošnjem avgustu je bilo 6860 obiskov), saj na njej objavljamo vse aktualne informacije o delu in življenju na območju naše KS. Še posebej smo aktualni sedaj, v času gradnje kanalizacijskega sistema, ko skrbimo za ažurno informiranje. Moram poudariti, da je bil odziv na vzpostavitev spletne strani nepričakovano dober. Dobili smo in vrsto vprašanj in pobud, na katere z veseljem odgovarjam. Danes »obratujemo« tudi na zelo odzivni Facebook strani. Preko spleta in Facebooka smo odgovorili na vrsto zanimivih in aktualnih vprašanj.

 

Prodaja objekta »stara Emona«

Župan je v slavnostnem nagovoru ob krajevnem prazniku 2012 napovedal, da bo objekt, ki stoji na elitni lokaciji v središču Kisovca, odkupila občina (cena je bila ugodnih 150.000 €). Žal je od tega namena iz nam neznanih razlogov odstopila, novi lastniki očitno nimajo namena vlagati vanj, zato je zgradba, ki stoji v centru Kisovca v precej klavrnem stanju.

 

Nova Ljubljanska banka (NLB)

V protestnem pismu NLB-ju smo 8. aprila 2011 navedli dejstva, ki so upravičevala obstoj njihove poslovalnice v Kisovcu. Vsi naši tehtni argumenti, od velikosti KS do števila prebivalcev, upokojencev in podjetnikov, vodstva banke s predsednikom uprave g. Božom Jašovičem na čelu niso odvrnili od namere po zaprtju kisovške poslovalnice. V svojem odgovoru je pokazalo veliko mero arogance, še zlasti v odnosu do starejše populacije, češ da so zanjo “z veseljem pripravljeni organizirati izobraževalno predstavitev” uporabe bankomata. Kljub protestnima pismoma KS in župana ter spontanemu zbiranju podpisov krajanov v podporo ohranitvi obstoječega stanja (podpis je v treh dneh prispevalo 831 krajanov) je NLB 1. julija 2011 dokončno in nepreklicno zaprla svojo poslovalnico v Kisovcu.

 

Zaključek

Skozi celotno mandatno obdobje nas je pri delu vodilo zavedanje, da je KS sestavljena iz posameznikov z različnimi prepričanji, željami, potrebami in pričakovanji. Naša naloga je, da jih v okviru danih možnosti in pristojnosti zberemo in vključimo v plane KS, občinski proračun in razvojne programe občine, šele potem lahko pričakujemo njihovo uresničitev. Interes posameznika ni nujno tudi interes skupnosti, zato vas prosim, da to dejstvo upoštevate pri ocenjevanju našega dela.

V svojem zadnjem prazničnem nagovoru sem dejal, da se ne moremo ravno pohvaliti z dosežki in uspehi preteklega leta. Kljub temu lahko rečem, da smo se krizi navkljub, vsa štiri leta trudili ter skupaj z vodstvom občine in strokovnimi službami uspeli pripraviti pogoje in osnove za projekte, ki so se že ali se še bodo uresničili. To je zagotovo temelj našega nadaljnjega razvoja, ter rezultat dobrega sodelovanja in razumevanja na občinski ravni.

 

Kljub našemu trudu in prizadevanjem je ostalo še kar nekaj nalog neuresničenih, zato sem prepričan, da novoizvoljenim članom sveta dela zagotovo ne bo zmanjkalo. Poleg tega so se porodili novi nujni načrti, ki jih bodo polni nove energije in idej ob nadaljnjem dobrem sodelovanju z občino tudi udejanjili.

 

Spoštovani članici in člani sveta, iskreno se vam zahvaljujem, za vaše korektno sodelovanje, pomoč pri ustvarjanju pogojev za nadaljnji razvoj krajevne skupnosti, tudi z vašo pomočjo postaja naša skupnost lepša, boljša in varnejša.

Prav tako se zahvaljujem županu g Matjažu Švaganu in njegovim sodelavcem, ki nam pomagajo in se skupaj z nami  trudijo za naš skupni uspeh in ponos.

 

 

Predsednik sveta

Marjan Kovač                                                        Kisovec, 05.09.2014