GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V KS KISOVEC – LOKE

Gradnja javnega kanalizacijskega sistema v naši KS, ki se je začela 1. avgusta 2014, je zaključena. Trenutno poteka sanacija površin po zaključku gradnje, tj. asfaltiranje in priključevanje objektov na kanalizacijski sistem.

V času gradnje se je pokazalo, da je treba opraviti še nekaj nenačrtovanih dodatnih del, zato so se gradbeni posegi precej zavlekli. Za preprečitev kasnejših težav je občina vzporedno z gradnjo kanalizacije obnovila vodovodno omrežje, marsikje tudi staro meteorno kanalizacijo, namesto prejšnje enoslojne asfaltne prevleke je priskrbela novo, dvoslojno (5 + 3 cm), ter izvedla asfaltiranje nekaterih makadamskih odsekov.

 

V nadaljevanju vam predstavljam dodatna dela, ki so vsa po vrsti financirana izključno iz proračuna občine Zagorje.

 1. Dokončna vgradnja kabelskega omrežja, novega vodovodnega omrežja in asfaltiranje ceste Naselje na Šahtu – Draksler.
 2. Asfaltiranje ceste Naselje na Šahtu – Smolič in sanacija odvodnjavanja na pešpoti do Multime.
 3. Obnova opornega zidu in asfaltiranje ceste Ocepek – Slapar.
 4. Asfaltiranje obračališča pri stanovanjski hiši Hribar.
 5. Zgraditev novega stopnišča z dvostransko »inox« ograjo na nekdanji pešpoti od Petelinkarjeve ceste (pekarna) do Naselja na Šahtu in posek poškodovanega drevja ob stopnišču.
 6. Obnova »mulde« na Rudarski cesti (pri Drakslerju).
 7. Asfaltiranje celotnega vozišča Rudarske ceste z dvoslojnim asfaltom.
 8. Celovita prenove javne infrastrukture na Cesti 15. aprila in asfaltiranje celotne voziščne površine z dvoslojnim eruptivnim asfaltom.
 9. Izgradnja »grbine« pri stanovanjski hiši Zore na Cesti 15. aprila.
 10. Izdelava nove mulde na uvozu k večstanovanjski hiši Cesta 15. aprila 4 in 6.
 1. Obnovitev opornega zidu in asfaltiranje cestišča pri Artnaku na Cesti 15. aprila.
 2. Izgradnja novih stopnic za Domom kulture Kisovec.
 3. Ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje cestišča na odseku Kokole – Grošelj.
 4. Celovita izgradnja novega javnega vodovodnega omrežja v naselju Ribnik.
 5. Dodatna postavitev nadtalnih hidrantov na območju Ribnika, Zlatega polja, Lok in Naselja na Šahtu.
 6. Ureditev jaška s peskolovom za meteorno vodo pri večstanovanjski hiši Borovniško naselje 1 in 2.
 7. Ureditev pločnika v makadamski izvedbi ob regionalni cesti od uvoza na Tonkovo cesto do uvoza v OIC.
 8. Zgraditev odprtega meteornega kanala in priključkov na »Čebinovem travniku« ob regionalni cesti.
 9. Začasna ureditev dostopne klančine do brvi in dela sprehajalne poti ob Mediji za vrtcem.
 10. Asfaltiranje javne poti Markelj – brv pri Rogliču.
 11. Asfaltiranje dovozne ceste Tomše – Ključevšek.
 12. Asfaltiranje celotnega vozišča od Trga Pohorskega bataljona 5 do cvetličarne Klara.
 13. Asfaltiranje makadamskih odsekov ceste od Naselja na Šahtu 18 do Naselja na Šahtu 30.
 14. Nova ureditev ekološkega otoka pri večstanovanjskem objektu Naselje na Šahtu 15.

 

Spoštovani krajani! Kot ste lahko videli in občutili, je bila gradnja kanalizacijskega sistema zelo zahtevna in obsežna naloga, ki je terjala precejšnje posege v infrastrukturo (ceste, poti), zato se vam še enkrat iskreno zahvaljujemo za vaše razumevanje in strpnost v času izvajanja del.

 

Marjan