Pričela se je obnova Rudarskega muzeja Loke

nalozba

Rudarski muzej Loke (tehnična dediščina) je bil odprt 17. novembra 1995, ob 240-letnici začetkov rudarjenja v zagorski dolini, v opuščeni strojnici loškega rudnika.
Izvozni jašek in strojnica z opremo predstavljata središčni del kompleksa. Okrog jaška in v njem je predstavljen razvoj jamskega transporta, prikazani so različni načini pridobivanja premoga in jamskega podporja. V strojnici je s posameznimi prizori iz dela in življenja rudarjev podrobneje prikazana zgodovina tukajšnjega rudarjenja.
V prvih dneh novega leta se je s postavitvijo gradbenega odra začela obnova rudarskega muzeja na Lokah. V njenem sklopu bo izvedenih več del. Namen obnove je preureditev objekta in njegove opreme, saj trenutna postavitev in stanje ne omogočata ustrezne predstavitve rudarske dejavnosti in življenja v rudarskih kolonijah. Z obnovo objekta se bodo zagotovili ustrezni pogoji za izvajanje muzejske dejavnosti, z ureditvijo večnamenskih prostorov in okolice pa bodo ustvarjeni pogoji za razvoj kulturne in turistične dejavnosti.
Investitor obnove je Občina Zagorje ob Savi, ki bo preuredila objekt in njegovo opremo, da bo zagotavljala funkcionalnost in uporabnost muzeja. Izvedena bodo gradbena in obrtniška dela ter strojne in elektro inštalacije na objektu muzeja in spremljajočih objektih, uredila se bo zunanjost objektov in okolica. Skratka, obnova v glavnem obsega konstrukcijsko prilagoditev prostorov za razširitev obstoječe in vključitev novih dejavnosti ter zagotovitev energetske varčnosti objekta.
Vrednost projekta oz. operacije »Obnova rudarskega muzeja Loke« je ocenjena na 615.695 €. Operacija bo sofinancirana s strani strukturnega sklada za regionalni razvoj, in sicer predvidoma v višini 422.593 €. Preostala sredstva bo za realizacijo projekta zagotovila občina.
Po prenovi bo Rudarski muzej Loke postal center različnih aktivnosti, povezanih z ohranjanjem rudarske dediščine v zagorski dolini in drugod. S promocijskimi aktivnostmi bo združeval ljudi, ki znajo ceniti rudarsko dediščino.
Vsa dela v okviru operacije bodo predvidoma končana v septembru 2015.

Marjan K

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«