Predlog protipoplavnih ukrepov in analiza obstoječega stanja na potoku Graški graben

Spoštovane občanke, občani!

Na 5. seje sveta KS Kisovec – Loke, dne 26.9.2019 (prisoten župan g Matjaž Švagan) je bil sprejeti sklep, da se na osnovi terenskega ogleda, pripravi analiza obstoječega stanja in predlog ukrepov za izboljšanje poplavne ogroženosti potoka Graščice.

Imenovana je bila komisija v sestavi: Sašo Anžur, Janez Krznar in Ivan Zore.

V nadaljevanju si lahko ogledate strokovno in podrobno pripravljeno,  »Analizo obstoječega stanja in predlog protipoplavnih ukrepov na potoku Graški graben«, ki jo je pripravil, podpredsednik svata KS g Sašo Anžur, univ. dipl. inž. grad.

POROČILO