Rekonstrukcija regionalne ceste

Spoštovane, krajanke krajani

V svetu KS Kisovec – Loke si prizadevamo za redno in dovolj natančno obveščanje krajanov. V ta namen objavljamo spletne članke o vseh omembnih projektih, ki zadevajo življenje naših krajank in krajanov. Poleg tega ob koncu leta izide krajevno glasilo, v katerem povzamemo dogajanje v obdobju iztekajočih se 12 mesecev. Tako lahko s ključnimi informacijami zajamemo tudi tiste zainteresirane, ki jim niso domače sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Krajevno glasilo v časopisni obliki prejme vsako gospodinjstvo v KS.

O relevantnosti krajevne spletne strani (http://kskisovec-loke.si) med drugim priča njena obiskanost. Tako je imela v lanskem letu 70.379 obiskov, medtem ko je letos zabeležila 3.515 obiskov. Komentarji novic so v
glavnem konstruktivni, najdejo pa se tudi takšni, da se človek vpraša, ali pišoči sploh živi na območju naše KS.

Avtor enega takšnih je Alen Turanovič, (naslovljen na KS in Občino Zagorje) ki je pred kratkim takole zapisal:
“Pozdravljeni. V naselju Kisovec je zelo vroča tema in sicer obnova vozišča oz magistralne ceste skozi naselje Kisovec. Načrt, ki je visel izobešen na oknu pošte Kisovec, kjer so tudi uradni prostori KS  je izginil. Ker krajevni skupnosti veljaki in fukncijonarji ne obvešačjo Nas krajane o ničemer me zanima, kdaj
bo razpisan datum za sestanek ali predstavitev tako velikega projekta, ki bo uplival na spremebo okolja in kvalitete življenja v naselju Kisovec? Krajani smo zaskrbljeni nad Netransparentostjo krajevne skupnosti funkcijonarjev!! Ali je načrt, ki je bil izobešen merodajen ali pride do sprememb? Krajani smo v
temi in megli, smo pa zelo nestrpni in pričakujemo javno okroglo mizo ali sestanek, ker bodo veljaki podrobno in natančno predstavili načrte in Nas krajane uključili v odločanja, ker takšna megalomanska stvar zadeva vse Nas krajane in bi morali biti obveščeni o tem.”

Dodal je: “Kdaj je razgrnitev načrta? Kdaj je sestanek za predsatvitev? Kdaj lahko krajani oddamo pripombe in popravke? Kdaj se uključijo krajani v odločanje in sprejemanje končnih odločitev?”

Dne 7. februarja 2022 se je oglasil tudi Franc O. : “Zanima me za koga dela KS? Zakaj moramo krajani izvedeti stvari iz drugih virov, namesto, da bi nas obvestila KS? Voljeni ste bili iz strani krajanov. Vsako spremembo za območje Kisovec bi morali obvestiti javnost.”

Te neutemeljene kritike o odsotnosti obveščanja v zvezi z nadvse pomembnim projektom rekonstrukcije regionalne ceste R1-221 1218 skozi Kisovec lahko gladko zavrnem. Naj navedem nekaj objav na spletni strani, ki pričajo, da so krajani seznanjeni s projektom in da so imeli možnost ustrezno podati svoja mnenja in pobude.

Decembra 2018 je bil objavljen predlog plana za leto 2019 s pripisom:
Predlog plana dela za leto 2019 dajemo v javno obravnavo. Pozivamo člane sveta KS Kisovec – Loke in občane/zainteresirane krajane, da svoje predloge in pobude posredujete do 15. januarja 2019 na telefon 03/56 72 637, 56 71 637 ali na elektronski naslov kisovec-loke@siol.net. Kot glavna prioriteta plana je navedeno “Nadaljevanje aktivnosti za ureditve regionalne ceste R- 221/1218 skozi Kisovec po projektu št. 924/11, ki ga je izdelala družba Ozzing d. o. o.”. Nekaj predlogov smo prejeli, vendar bi med predlagatelji
zaman iskali gospoda Turanoviča.

Aprila 2021 smo objavili spletni članek o obisku ministra za infrastrukturo v Zagorju, med katerim je zagotovil, da bo v jesenskih mesecih objavljen razpis za izbor izvajalca za rekonstrukcijo ceste skozi naselje Kisovec. Minister je odločno potrdil realizacijo našega plana in uresničitev dolgoletnih potreb in hotenj po varnosti najmlajših in starejših občanov. V spletni objavi 2. junija 2021 je bil predstavljen celovit projekt rekonstrukcije regionalne ceste skozi Kisovec z načrti in risbami za odsek Borovnik–Mercator.

Na spletu lahko najdemo tudi svežo informacijo z dne 4. februarja 2022, kjer so predstavljene aktualne spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije za izvedbo gradnje regionalke od Borovnika do Obrtne cone pri EVJ z navezavo na kolesarsko stezo, ki so jo pravkar pričeli graditi.

Velja poudariti, da so na spletni strani KS objavljeni tudi vsi zapisniki sej sveta KS, tako da je zelo težko govoriti o tem, da ne delamo v interesu krajanov. Obenem so na spletni strani dostopni vsi izvodi Glasila KS, kjer je uvodoma predstavljeno izčrpno poročilo predsednika sveta KS o delu v tistem letu. Krajanke in krajani lahko na ta način spremljajo uspešnost sveta KS Kisovec – Loke pri realizaciji zastavljenega plana dela. Vse od leta 2011 je nepretrgoma ena osrednjih točk rekonstrukcija regionalne ceste. O razlogih
za projekt, njegovem napredku, uresničevanju obljub akterjev in naših vztrajnih prizadevanjih, da se to izjemno kočljivo varnostno vprašanje končno enkrat začne reševati na terenu, so bili torej zainteresirani krajani dosledno obveščeni iz prve roke.

Branje Glasila KS je torej ves čas dajalo podroben vpogled v razvoj kompleksnega projekta od idejnih zasnutkov do trenutka, ko je bila za temeljito prenovo odseka regionalne ceste skozi Kisovec prižgana zelena luč. To hkrati pomeni, da so imeli na podlagi točnih in pravočasnih informacij, ki so jih prejeli, vsi krajani možnost podati svoje predloge in pobude glede končne podobe projekta. Očitno si pisca zgoraj omenjenih komentarjev nista vzela časa za seznanitev z objavljenimi informacijami. Nauk zgodbe: včasih je treba tudi kaj prebrati, ne samo “šimfati”.

Zapisi na krajevni spletni strani o neodgovornem vedenju vodstva KS Kisovec – Loke glede predstavitve rekonstrukcijskih posegov na glavni prometni žili našega območja so torej popolnoma brezpredmetni. Vnašajo zgolj nepotrebno slabo voljo, in sicer v času, ko so se dela po dolgoletnem mukotrpnem prepričevanju o nujnosti posodobitve regionalne ceste skozi Kisovec končno pričela.

V imenu Občine Zagorje mu je odgovoril direktor Občinske uprave g Tadej Špitalar.
»Modernizacijo regionalne ceste R1-221 skozi Kisovec bo izvajalo Ministrstvo za infrastrukturo (MzI), v sodelovanju z občino. V kratkem se pričakuje objavo javnega razpisa za izbor izvajalca s strani MzI, ki bo vključeval tako rekonstrukcijo ceste kot modernizacijo pripadajoče infrastrukture (avtobusna postajališča, javna razsvetljava, odvodnjavanje padavinskih voda itn.), v skupni dolžini 1,1 kilometra, vse od uvoza v OIC
Kisovec, do odcepa za naselje Loke.

Dela se bodo pričela izvajati v letošnjem letu in zaključila v prihodnjem. Dokumentacija s podrobnejšimi projektnimi rešitvami je bila na vpogled v prostorih Krajevne skupnosti Kisovec – Loke, še vedno je objavljena na spletni strani KS, na povezavi: http://kskisovec-loke.si/rekonstrukcija-regionalne-ceste-skozi-kisovec/.

O aktivnostih bomo občanke in občane sprotno obveščali na spletni strani občine zagorje.si, enako KS. V kratkem je izšla tudi zloženka za vsa gospodinjstva v občini.

V primeru dodatnih vprašanj smo z veseljem na voljo«.

Zapis sestanka, ki se je zgodil 16.2.2022 (na voljo na sedežu KS) Na povabilo se je Turanović odzval, skupaj s še štirimi krajankami in krajani Kisovca. S strani Občine so sodelovali, direktor Občinske uprave,
vodja Oddelka za GJS in odgovorni projektant iz podjetja OZZING d.o.o. Trbovlje. Po dobre pol ure je g. Turanović sestanek zapustil, ker se še vedno ne strinja s predvidenima semaforjema, križišče Petelinkarjeve in regionalne ceste ter prehod za pešce pri otroškem vrtcu. Njegovo potezo obžalujemo. Če bi bil namreč navzoč do konca sestanka, bi lahko prejel širši vpogled v projekt in se seznanil z razlogi za potrditev posameznih rešitev. Vsi ostali udeleženci so bili na sestanku do konca. V celoti so bili zadovoljni s predstavitvijo projekta in odgovori na zastavljena vprašanja. Krajanke in krajani so predlagali, da se hodnik za pešce na Petelinkarjevi cesti (1) vzpostavi tudi na nasprotni strani vozišča, kjer ga doslej ni bilo. Predlog je dober, zato ga bomo upoštevali pri izvedbi projekta. Na koncu so se navzoči zahvalili za sestanek. Izrazili so zadovoljstvo, da bo projekt v kratkem prešel v fazo javnega razpisa in s tem izbora izvajalca, ki
ga bo opravila Direkcija RS za infrastrukturo.

KS Kisovec – Loke