Sporočilo o pogovoru župana z občankami in občani o položnicah za komunalo

Skupina občank in občanov Zagorja ob Savi je včeraj popoldne prišla na pogovor k županu Matjažu Švaganu o problemu položnic za komunalne storitve. Županu so izrazili nezadovoljstvo z višino položnic, opozorili na stiske, ki jih zanje predstavlja nenehna rast življenjskih stroškov. Želeli so pojasnilo, zakaj tolikšno zvišanje stroškov komunalnih storitev in opozorili na slabo komunikacijo komunale z njimi, saj menijo, da bo morali biti o spremembah cen obveščeni prej in na bolj razumljiv način, kot je bil dopis komunale ob izdaji položnic. Ljudje niso vedeli, da bo hkrati s kanalščino tudi poračun porabe vode, ki je v veliki meri vplival na višino položnice, da se bo v večstanovanjskih zgradbah spreminjala cena omrežnine za vodarino, za nekatere tudi precej navzgor, v določenih primerih sicer tudi navzdol. Župan Matjaž Švagan je občankam in občanom pojasnil, da tega, da bo to vse skupaj sovpadalo na januarski položnici, tudi sam ni vedel, niti občinski svet, ko je potrjeval cenik omrežnine za kanalizacijo in čistilno napravo in kanalščine. Sklep v zvezi s tem je bil, da komunala opravi natančno analizo januarskih položnic, saj so ljudje mnenja, da so kljub pojasnilom v mnogih primerih plačali preveč. Občina na metodologijo izračuna cen kanalščine ter omrežnine za kanalizacijo in čistilno napravo ne more vplivati, saj je ta predpisana z državno uredbo. Občina ima edino možnost vpliva na cene s subvencijo, vendar, ker država nenehno znižuje poprečnino, občina pa že zdaj za najrazličnejše transferje, ki blažijo socialni položaj občank in občanov, namenja več kot 4 milijone EUR, (stanarine, pomoč na domu, bivanje v domu za ostarele, šolski prevozi, vrtec …) je bilo za dodatne subvencije nemogoče zagotoviti sredstva. Za subvencijo, ki bi vsaj delno znižala višino položnic za komunalo, bi bilo treba v proračunu najti vsaj cca 400.000 EUR. Zato je župan občinskemu svetu predlagal sklep, da glede na to, da se bodo letos ob začetku rednega obratovanja deponije komunalnih odpadkov CEROZ zelo, za blizu 100% podražile cene odlaganja mešanih komunalnih odpadkov in cena javne infrastrukture, bo občina maksimalno subvencionirala te cene, da se odvoz odpadkov ne podraži. Ta subvencija bo zajemala vse občane na celotnem območju občine. V nadaljevanju so občanke in občani izpostavili problem, ki se jim zdi še bistveno večji od cen komunalnih storitev, to pa so, po njihovem nenormalno visoke cene daljinskega ogrevanja. Daljinsko ogrevanje je bilo v Zagorju ob Savi vselej eno najcenejših v Sloveniji, po vlaganju v energetske sanacije in varčevanju pa zdaj ljudje, po njihovem prepričanju, plačujejo nenormalno visoke stroške ogrevanja, ki jih enostavno ne zmorejo več, hkrati pa iz obračunov sploh ne morejo razbrati, koliko energije v resnici porabijo. Ob podatkih, ki so jih navajali, se je župan strinjal, da so številke zares visoke in sklep je bil, da se v najkrajšem času skliče zbor občank in občanov, ki jih zadeva ta problematika, na katerem so dolžni odgovorni JP Komunala Zagorje, upravnik večstanovanjskih objektov SP Zagorje in izvajalec delitev stroškov ogrevanja natančno pojasniti cene ogrevanja. V nadaljevanju pa je treba takoj pristopiti k racionalizaciji samega sistema, saj so navedbe občanov o stroških ogrevanja zaskrbljujoče in jih ljudje res ne bodo zmogli več plačevati.