SVETNIŠKI VPRAŠANJI – 7. redna seja Občinskega sveta 05.10.2015

1.V KS Kisovec narašča število predšolskih otrok, dejansko pa niso deležni nobenega igrišča razen tisti, ki obiskujejo vrtec v centru in v Ribniku. Torej tisti, ki dopoldan niso v vrtcu nimajo nobene možnosti, da bi koristili igrala, popoldan pa se tudi vrtčevski otroci nimajo kje igrati in se večinoma zadržujejo na cestah okrog domov, kjer pa je nevarno. Zanima nas kdaj bo projekt otroških igral v Kisovcu zaživel saj bodo naši otroci zelo veseli svojega prostora za igro in druženje.

Svet KS je večkrat predlagal občini, da se umesti prostor za otroško igrišče v prostorske akte. Velja namreč omeniti, da se začetek gradnje takšnega igrišča odmika že pol stoletja. Prve aktivnosti o možni lokaciji in gradnji centralnega otroškega igrišča segajo v leto 1966. Na občino Zagorje vsako leto pošiljamo Plan dela KS, na Oddelek za okolje in prostor pa tudi sklepe, ki jih je v zvezi z gradnjo otroškega igrišča sprejel Svet Krajevne skupnosti. Dne 16.02.2011 in 16.03.2015 smo poslali predlog – pobudo, da se v  prostorske akte umesti namenski prostor za otroško igrišče na »Čebinovem travniku« v centru Kisovca. Odgovora še nismo prejeli.

Zanima nas kdaj se bodo pričele pripravljati  spremembe ustreznih prostorskih aktov oziroma idejni projekt za gradnjo otroškega igrišča in obenem upamo in verjamemo v čimprejšnjo realizacijo projekta otroških igral v naši KS.

Odgovor na vprašanje Nine Pečnik in Marjana Kovača

V zvezi z navedenim vprašanjem podajamo naslednji odgovor:

V Kisovcu so na javnih površinah tri otroška igrišča in sicer na Petelinkarjevi, v Borovniškem naselju ter v športnem parku. Otroško igrišče pri vrtcu v Kisovcu je od maja do septembra v popoldanskem času tudi odprt za javno uporabo. Nekaj otroških igral je še na igrišču pri osnovni šoli.

Kljub vsem naštetim otroškim igriščem pa se zavedamo, da je tovrstnih površin še vedno premalo. V prostorskem aktu za območje Čebinovega travnika – Zazidalni načrt za območje »Center v Kisovcu«, odlok št. 35204-2/96, (Uradni list RS, št. 41/04) je že načrtovano večje otroško igrišče z zelenimi parkovnimi površinami. Časovni termin izvedbe pa je seveda odvisen od proračunskih sredstev.

Pripravila Tatjana Podbregar, univ. dipl. inž. arh.

Direktor občinske uprave Rudi Medved, univ. dipl. nov.

 

2.Svet KS Kisovec-Loke je na svoji 1. izredni seji dne 20. julija 2011 obravnaval in sprejel idejne zasnove prometne ureditve regionalne ceste skozi naselje Kisovec. S predlagano ureditvijo naj bi se bistveno povečala varnost pešcev in ostalih udeležencev v prometu. Projekt, ki ga je izdelala družba Ozzing d. o. o. iz Trbovelj, je bil z idejno zasnovo posredovan Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, ki naj bi ga tudi že potrdila. Glede na vse večjo prometno obremenitev ceste in probleme, povezane z varnostjo otrok in starejših, sem na 18. redni seji  zagorskega občinskega sveta dne 27. junija 2013 na pobudo krajanov zastavil vprašanje, kako je z realizacijo projekta. Ivo Vrtačnik, vodja oddelka za gospodarske javne službe občine Zagorje ob Savi, je odgovoril, da je občina od Direkcije RS za infrastrukturo pridobila pozitivno recenzijo prometne ureditve skozi naselje Kisovec v okviru prometnih zasnov in projektov, naslednji korak pa je izdelava projekta za izvedbo del. V tistem letu za ta projekt ni bilo na voljo proračunskih sredstev, zato je Vrtačnik dejal, da jih bodo poskušali zagotoviti v proračunskem letu 2014, in sicer za projektno dokumentacijo.

Treba je priznati, da smo v zadnjih dveh letih za povečanje prometne varnosti, predvsem otrok in starejših, nekaj vendarle naredili:

–  zgrajen je bil pločnik Mercator – Tevel,

–  na “edinem” prehodu za pešce je bila urejena nova javna razsvetljava in nameščene LED talne    utripalke,

–   na območju prehoda za pešce se je hitrost vožnje omejila na 40 km/h,

–   postavljeni sta bili dve radarski tabli in novi prometni znaki,

–   urejena je bila fizična zapora prometa na meji med avtobusnim postajališčem in pekarno.

Toda promet skozi Kisovec se povečuje. Dnevna prometna obremenitev regionalne ceste skozi naselje je po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste naslednja:

                                              2013                                                   2014               

                                         8.238 vozil                                        8.369 vozil

Za primerjavo navajam še podatke za:

–       Izlake: 2013 / 6.027, 2014 / 6.112 vozil;

–       Zagorje – most čez Savo: 2013 / 7.562, 2014 / 7.608 vozil.

 

Podatki Direkcije RS za infrastrukturo, ki deluje v sklopu ministrstva za infrastrukturo, ravno tako kažejo, da je najvišji povprečni dnevni promet vozil v Kisovcu. Občina je ob sofinanciranju države uspešno izvedla načrt prometne ureditve Zagorja in Izlak. Zanima nas, v kateri fazi je trenutno « projekt idejnih zasnov za prometno ureditev ceste skozi Kisovec » oziroma kako daleč je postopek priprave projektne dokumentacije, bodo sredstva v proračunu za 2016. Ker gre za državno in občinsko infrastrukturo, je pred pričetkom izvedbe treba podpisati sporazum med Direkcijo RS za infrastrukturo in občino Zagorje o sofinanciranju prometne ureditve, ali je občina že predlagala umestitev projekta v državne načrte. Kdaj se bomo torej tudi Kisovčani lahko pohvalili, tako kot Izlačani, da je ureditev ceste prispevala k večji varnosti?

Odgovor na vprašanje Marjana Kovača in  Nine Pečnik

V zvezi z navedenim vprašanjem podajamo naslednji odgovor:

Projekt celovite ureditve prometa skozi Kisovec je zaradi svoje razsežnosti razdeljen v več ločenih faz, za katere so skupne idejne zasnove že narejene in tudi potrjene s strani države. Prva in najpomembnejša faza je faza ureditve regionalne ceste med uvozom za vrtec in uvozom za Rudarsko cesto.

Glede na idejno zasnovo, ki jo je zasnovalo podjetje OZZING d. o. o. z dolgoletnimi izkušnjami na področju urejanja cestnega prometa, so na regionalni cesti skozi Kisovec zasnovani trije dodatni prehodi za pešce, ki bodo razbremenili peš promet na trenutno edinem prehodu pri pekarni hkrati pa povečali varnost pešcev. Planirani so na priključku z Rudarsko cesto, na priključku z Jevšnikovo ulico nasproti Mercatorja in pri avtopralnici (zgornji priključek Jevšnikove), hkrati pa se bodo uredili tudi ločilni otoki za umirjanje hitrosti vozil in nekaj novih zavijalnih pasov, rekonstruirajo se tudi avtobusni postajališči z namenom njihove varne rabe. Obstoječemu prehodu za pešce pri pekarni pa se malenkostno spremeni lokacija.

Glede na to, da je bila s strani Krajevne skupnosti in zainteresirane javnosti že večkrat izražena pobuda za semaforizacijo trenutno edinega prehoda za pešce s semaforjem z najavo pešcev, podobno kot je to rešeno na Izlakah, se bodo v letu 2016 dokončno uskladili projektni pogoji za zasnovo te semaforizacije (oz. za spremembo že potrjene idejne zasnove, ki te semaforizacije ni predvidela) od Direkcije RS za infrastrukturo, temu primerno se morajo nato koregirati vse že izdelane idejne zasnove, ki so podlaga za projektiranje nadaljnjih izvedbenih projektov.

Spremembe idejno zasnovanih projektnih rešitev že medsebojno usklajujemo in glede na dosedanje izkušnje predvidevamo, da bomo v letu 2016 ta postopek lahko dokončali s pridobitvijo dokončnega soglasja Direkcije RS za infrastrukturo na nove idejne zasnove, ki bodo vključevale semaforizacijo prehoda za pešce.

Pripravil: Boris Grošelj, dipl. inž. cestn. prom.

Direktor občinske uprave Rudi Medved, univ. dipl. nov.